Kungl. Vitterhetsakademin

Akademiforskartjänster 2022

Kungl. Vitterhetsakademien utlyser akademiforskartjänster för disputerade forskare inom humaniora och samhällsvetenskap inom ämnesområdena:

  • Rättsvetenskapen i klimatomställningen
  • Kognition – språk och estetik
  • Medeltidsstudier – nytolkningar, bildbruk och kulturmöten

Med satsningen vill Akademien stärka forskningen inom de utvalda områdena.

Anställningarna omfattar tre år med möjlighet till förlängning med ytterligare två år efter utvärdering. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien finansierar tjänsterna som förläggs till valfritt svenskt lärosäte. Anställningarna är på heltid varav minst 80% ska ägnas åt den egna forskningen. Resterande tid utnyttjas på det sätt som lärosätet, efter samråd med den sökande, beslutar. Doktorsexamen får inte vara mer än högst sju (7) år gammal vid ansökningstidens utgång (undantag kan göras om särskilda skäl föreligger). Beslut fattas efter sakkunniggranskning. Akademiens beslut kan inte överklagas.

Klimatförändringarna påverkar hela samhället. Klimatlagstiftningen och de många klimatprocesserna runt om i världen, men också själva insikten om klimatförändringarna och formuleringen av en ny klimatpolitik, utmanar etablerade rättsliga begrepp, bidrar till ny förståelse av dem och driver fram nya rättsliga idéer och principer. Klimatprocesserna tydliggör frågor om rättsligt ansvar och orsakssamband i komplexa sammanhang, både på global och lokal nivå. De accentuerar också kopplingen mellan klimatförändringar och mänskliga fri- och rättigheter, vilket gör den konstitutionella dimensionen i klimatomställningen tydlig. Juridikens centrala plats i klimatomställningen aktualiserar också frågan om juridikens och de rättsliga instansernas förhållande till politiken. En akademiforskartjänst kan vara aktuell inom flera rättsområden, som miljörätt, konstitutionell rätt, förvaltningsrätt, processrätt, internationell rätt, internationell privat- och processrätt, civilrätt och även för komparativ rätt och allmän rättslära. Därtill kan flera tvärvetenskapliga frågor och perspektiv med rättsvetenskapen i centrum beröras.

Människans kognition är föremål för allt livligare forskning inom många vetenskapsområden.

I kognitiv lingvistik studeras språkets grammatiska och lexikala konstruktioner och deras fonetiska och semantiska strukturer som kognitiva rutiner, som varierar i tid (historiska förändringar, språkinlärning och -utveckling) och rum (socio- och dialekter).

Kognitionsvetenskap kan också länkas till estetiska vetenskaper. Inom litteraturvetenskapen kan exempelvis frågeställningar kring hur det litterära språket förhåller sig till det mänskliga tänkandet studeras, liksom frågor om vilka möjligheter vi har för att med stöd i kognitionsvetenskap ge en bild av läsarens aktivitet i läsprocessen. Inom konstvetenskapen kan traditionen av forskning kring kognition och bildförståelse förnyas genom nya teorier grundade i psykologi och hjärnforskning. Relationen mellan kognitiva och musikaliska förmågor, såväl det musikaliska lyssnandet som musikutövning, är ett växande forskningsfält. Inom film- och teaterforskning kan kognitionsteori användas för studier av såväl åskådarens reaktioner och meningsskapande som konstnärers arbetsprocesser.

Akademiforskartjänster inriktade mot kognition, språkvetenskap samt estetiska vetenskaper syftar till att möjliggöra projekt som kan kasta nytt ljus över olika aspekter av ”avsändarnas” (konstnärer, författare, musiker, regissörer, skådespelare, språkbrukare m.fl.) och/eller ”mottagarnas” (läsare, åskådare, publik, språkbrukare, m.fl.) kognition, med existerande eller nya empiriska och/eller experimentella metoder. Projektens tyngdpunkt kan ligga på generella kognitiva mekanismer eller på enskilda verk, konstnärer, språk eller fenomen. Sökande är välkomna att i sina projektbeskrivningar föreslå olika teoretiska, metodologiska och tematiska angreppsvinklar, liksom vilket empiriskt material som ska studeras. En tydlig redogörelse för den kognitiva komponenten i det föreslagna projektet är ett krav.

Medeltidsstudier är ett traditionellt tvärvetenskapligt forskningsfält som förnyats mycket under senare år. Vi söker nu forskare från ämnen som exempelvis arkeologi, etnologi, historia, idéhistoria, konstvetenskap, kyrkohistoria, litteraturvetenskap och språkvetenskap för forskartjänster inom något eller några av nedanstående områden.

Texter och nytolkningar

Medeltida texter läses och tolkas numera utifrån en mångfald av teoretiska och metodologiska perspektiv. Dessutom har ett nytt intresse för så kallad medievism växt fram, d.v.s. återbruk och nytolkning av medeltida kulturella uttryck i modern konst, film och litteratur. Forskningsprojekt kring medeltida texter kan inriktas mot såväl studier av själva det medeltida materialet som receptionen av detta.

Bildbruk och bildtolkning

Bilder spelar en alltmer avgörande roll i dagens värld, samtidigt som de sedan tusentals år har varit en del av människans historia. Forskningsprojekt kring medeltidens visuella kultur och de bilder som bevarats från medeltiden (ca 400–1500) kan inriktas mot nya metoder för bildanalys, bildtolkning och bildkognition.

Kulturmöten och mångspråkighet

I studier av medeltiden har tyngdpunkten i den internationella forskningen förflyttats österut så att det bysantiska riket och mellanöstern utgör mittpunkt snarare än periferi. Forskningsprojekt kring den globala medeltiden kan inriktas mot överskridanden av språk- och ämnesgränser med fokus på kulturmöten och mångspråkighet.

ansökan

Ansökan skrivs på svenska eller engelska och ska innehålla följande:

  1. Forskningsplan om högst åtta (8) sidor (ca 20 000 tecken), där den sökande redogör för forskningsfrågor, tidigare forskning på området, hypoteser och metod.
  2. CV med kopior av examensbevis.
  3. Publikationslista där de för denna ansökan viktigaste tre (3) publikationerna markerats. Inga publikationer ska bifogas ansökan, men skickas på begäran.
  4. Två (2) rekommendationsbrev med referenser (telefonnummer/e-mail).
  5. Ett inbjudningsbrev från prefekt eller motsvarande, i vilket ska framgå att ifrågavarande institution är beredd att erbjuda den sökande anställning under hela perioden för akademiforskartjänsten.

ANSÖKAN STÄNGD.
Sista ansökningsdag var den 15 september 2022.

Ansökan skickas till:

Kungl. Vitterhetsakademien, Box 5622, 114 86 Stockholm (skicka med vanlig post, ej rekommenderat brev).

och samtidigt med e-post till kansli@vitterhetsakademien.se

Frågor rörande utlysningen kan ställas till Akademiens ständige sekreterare Karin Helander (karin.helander@vitterhetsakademien.se) eller akademisekreterare Jenni Hjohlman (kansli@vitterhetsakademien.se)

Urvalet beräknas vara klart i december 2022. Anställningen kan påbörjas från och med den 1 februari och senast den 1 juli 2023.

Välkommen med din ansökan!

Ladda ner utlysningen i pdf-format Pdf, 106.9 kB.

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien