Kungl. Vitterhetsakademin

Leif Runefelt

Leif Runefelt, professor i idéhistoria vid Södertörns högskola, har valts in som arbetande ledamot i den filosofisk-filologiska klassen. Beslut fattades vid plenarsammanträde den 4 december 2018.

Leif Runefelt, född 1971, disputerade 2002 i ekonomisk historia på avhandlingen Hushållningens dygder. Affekt/ära, hushållningslära och ekonomiskt tänkande under svensk stormaktstid, och antogs som docent i historia 2006 vid Stockholms universitet.

Leif Runefelts forskning har inriktats mot konsumtionshistoria, men inte mot varor och priser utan mot de värden och värderingar som styr konsumtionen. Tyngdpunkten har hittills legat på det förmoderna samhället, där han undersökt hur normerna om dygd, flit, affektkontroll och kritiken av lyx och överflöd vidmakthölls av föreställningen att konsumtionen skulle illustrera och vidmakthålla ståndshierarkin.

Han har fullföljt konsumtionstemat i en studie av frihetstiden- Dygden som välståndets grund: dygd, nytta och egennytta i frihetstidens ekonomiska tänkande(2005) samt i en studie om 1800-talet i betitlad En idyll försvarad. Ortbeskrivningar, herrgårdskultur och den gamla samhällsordningen 1800- 1860(2011), där han undersökt en till synes neutral litteraturgenre som visar sig innehålla en entydigt skiktspecifik samhällssyn. Hans senaste stora monografi Att hasta mot undergången. Anspråk, flyktighet, förställning i debatten om konsumtion i Sverige 1730-1830(2014) fördjupar analysen av värderingarnas förskjutning, när den sociala igenkännbarhet som konsumtionen skulle upprätthålla utmanades av de lägre ståndens begynnande bruk av te, kaffe och brokiga kläder.

Leif Runefelts forskning ruckar på bilden av tiden från 1750 till 1850. De socioekonomiska och mentala strukturer han beskriver är förmoderna, trots upplysning, parlamentarism, ståndsutjämning och annat som man brukar tillskriva tidsperioden. På ett intressant sätt pekar han på de antika inslagen i föreställningsvärlden: förnuftets kontroll över affekterna, den merkantilistiska principen att man inte skall köpa, bara sälja; vidare lantlivets lugn i motsats till stadens larm samt idén att lyx är förvekligande.

På senare tid har han utvidgat forskningen in i moderniteten och undersöker hur samhällsordningen görs synlig i mode och reklam under den industrialiserade konfektionsindustrins genombrottstid decennierna runt förra sekelskiftet.

Leif Runefelt baserar sina studier på empiri och identifierar långa idémässiga och mentala strukturer. Det arbetssättet bär han med sig från den ekonomiska historien. Hans forskning vetter åt kulturhistoria fattad i modern mening, med plats för konsumtionsmönster, mode, reklam, färg och materialitet. Samtidigt behärskar han såväl de aktuella som de traditionella idéhistoriska metodgreppen.

Genom inval av Leif Runefelt har Akademien stärkt sin idéhistoriska kompetens.

Publicerad den  

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien