Kungl. Vitterhetsakademin

Akademiforskare utsedda 2015

Gunnar Almevik

kulturhistoriska studier med inriktning mot byggnadshistoria

Gunnar Almevik disputerade i Kulturvård 2012 med avhandlingen Byggnaden som kunskapskälla. Avhandlingen erhöll Kungl. Gustav Adolfs Akademiens pris och omnämnande som "ett viktigt bidrag till förnyelse av den bebyggelsehistoriska forskningen". Han har i sin forskning intresserat sig för metodologiska frågor inom bebyggelsehistoria, hantverk och kulturvård, med angreppssätt präglade av källpluralism och tvärvetenskap. I två pågående forskningsprojekt ligger fokus på forskningsmöjligheter med nya digitala redskap. Som verksamhetsledare för Hantverkslaboratoriet har han också arbetat med praktisk bebyggelsevård och utveckling av hantverkliga kunskaper inom kulturmiljövården

Som akademiforskare vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet kommer Gunnar Almevik att undersöka relationer mellan människa och byggnad, genom att bearbeta och visualisera det medeltida kyrkobyggandet och dess rumsliga och sinnliga aspekter med moderna digitala mätmetoder och modelleringsverktyg. Han påbörjade sin anställning den 1 juli 2015.
Mer information på universitetets hemsida.

Niklas Foxeus

religionsmöten

Niklas Foxeus disputerade i religionshistoria 2011 med avhandlingen The Buddhist World Emperor's Mission: Millenarian Buddhism in Postcolonial Burma vid Stockholms universitet. Han bedriver för närvarande forskning inom ramen för ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet som behandlar mötet mellan buddhism och kapitalism i Burma/Myanmar. Hans forskning är främst religionsetnologisk och religionssociologisk med fokus på olika former av buddhism som uppstått i samspel med moderniseringsprocesser, nationsbyggen och globalisering.

Som akademiforskare vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap vid Stockholms universitet kommer han att fortsätta forska inom samma fält och undersöka frågor om nationell identitet, konfliktfyllda möten mellan religiösa och etniska grupper samt framväxten av intoleranta former av buddhism. Niklas Foxeus tillträdde sin anställning som akademiforskare den 1 juli 2015.
Kontakt och mer information på Stockholms universitetets hemsida.

Jesper Larsson

kulturhistoriska studier med inriktning mot landskaps- och bebyggelsehistoria

Jesper Larsson disputerade i agrarhistoria 2009 på en prisad avhandling, Fäbodväsendet 1550-1920: Ett centralt element i Nordsveriges jordbrukssystem. Han gjorde postdok vid Vincent and Elinor Ostrom Workshop in Political Theory and Policy Analysis vid Indiana Univeristy, Bloomington, USA mellan 2010 och 2012 där han nu är Affiliated faculty. Jesper Larsson är forskarassistent i agrarhistoria vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) sedan hösten 2012. Hans forskning kretsar kring gemensamt ägda resurser under tidigmodern tid och den övergripande frågan rör hur brukare kunde lösa problem med gemensamt utnyttjande och undvika allmänningarnas tragedi.

Jesper Larsson påbörjade sin anställning som akademiforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för stad och land den 1 juli 2015. Han kommer att forska om landskapsutnyttjande under 1600-talet i norra Skandinavien. Utgångspunkten är det ökade användningen av kollektivt ägda och brukade resurser under denna tid.
Se även information på SLUs hemsida.

Inger Olausson

kulturhistoriska studier med inriktning mot trädgårdshistoria

Inger Olausson disputerade i ämnet agrarhistoria vid SLU 2014, med avhandlingen “En blomstrande marknad. Handelsträdgårdar i Sverige 1900-1950 med fyra fallstudier i Stockholms län”. Hon är hortonom och hennes forskningsområde rör den yrkesmässiga trädgårdsodlingens historia.

Som akademiforskare kommer Inger Olausson att studera växtskyddet inom svensk trädgårdsodling i ett historiskt perspektiv, fram till omkring 1940. Hur hanterades och förebyggdes angrepp av skadegörare och sjukdomar inom svensk trädgårdsodlingen innan användningen av kemiska växtskyddsmedel slog igenom på allvar? Studien kopplas till dagsaktuell forskning om metoder förekologisk odling och odling med mindre användning av kemikalier. Hon påbörjade sin anställning som akademiforskare vid Linköpings universitet 1 mars 2015. Den 1 januari valde Inger Olausson att flytta till institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet där hon fortsätter som Akademiforskare.

Kontakta Inger Olausson.

Ida Östenberg

det offentliga rummet i den klassiska antiken

Ida Östenberg, docent i Antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs universitet, disputerade i Lund 2003 på en avhandling om den romerska triumfprocessionen. En omarbetad version publicerades 2009 (Staging the World. Spoils, Captives, and Representations in the Roman triumphal procession). Ida Östenberg har skrivit ett större antal artiklar, främst om olika aspekter av romersk politisk kultur och färdigställer för närvarande, inom ramen för ett VR-projekt, en monografi som behandlar hur romarna hanterade och mindes militära nederlag. Hon recenserar regelbundet nyutkomna böcker i internationella tidskrifter och hon ägnar sig även åt tredje uppgiften, främst genom artiklar i svensk dagspress, tidskrifter och på sin romerska blogg.

Ida Östenberg påbörjade sin anställning som akademiforskare vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet den 1 juli 2015, där hon driver projektet Conflicted ceremonies. Public mourning in late Republican and early Imperial Rome. Hon undersöker hur man i Rom hanterade, kommunicerade och förhandlade död och sorg vid ritualer och genom minnesmarkörer i det offentliga rummet. Fokus ligger på de sociala, politiska och kulturella spänningsfält som publik död och kollektiv sorg framkallar, och syftet är att nå en större förståelse för romerskt kulturspecifika handlingsmönster under tid av politisk förändring mellan ett republikanskt och kejsartida system. Kontaktinformation och publikationslista på institutionens hemsida.

Akademiforskare utsedda 2014

Johan Brännmark

filosofi med inriktning mot grundläggande medicinsk-etiska frågor

Johan Brännmark disputerade vid Lunds universitet 2002 med en avhandling om kantiansk etik, Morality and the Pursuit of Happiness. Han har sedan dess arbetat inom värdeteori och dygdetik, men på senare år mest med frågor rörande den normativa etikens grunder och förutsättningar. Han har då bland annat argumenterat för att olika delar av den normativa etiken har en högre grad av särart än vad som vanligen antas vara fallet och att angreppssätten därför också bör variera mer än de gör.Inom ramen för sin anställning som akademiforskare vid institutionen för globala politiska studier vid Malmö högskola kommer han att utveckla och pröva denna modell inom det medicinisk-etiska fältet, framför allt utifrån en idé om att detta är ett fält där etiska och politiska aspekter är särskilt starkt sammanflätade med varandra. Johan Brännmark tillträdde sin anställning som Akademiforskare den 1 januari 2014. Kontaktinformation och publikationslista på institutionens hemsida.

Inga Elmqvist Söderlund

renässansstudier med inriktning mot konstvetenskap

Inga Elmqvist Söderlund disputerade vid Stockholms universitet 2010 med avhandlingen Taking possession of astronomy: Frontispieces and illustrated title-pages in 17th century books on astronomy.
Hon har mångårig erfarenhet av att arbeta vid olika museer och efter disputationen har hon forskat utomlands, först vid Museum of the History of Science vid Oxfords universitet och sedan som Sackler research fellow vid Royal Museums Greenwich. Hon är särskilt intresserad av hur vetenskap har manifesterats i olika konstformer.

Inga Elmqvist Söderlund började sin anställning som akademiforskare vid Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet den 1 april 2014 och arbetar där med forskningsprojektet Vetenskapliga konstföremål samlade i Sverige 1550-1660.

Inga Elmqvist Söderlund avled den 31 juli 2017.

Unn Falkeid

renässansstudier med inriktning mot litteraturvetenskap

Unn Falkeid påbörjade sin anställning som akademiforskare vid institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms universitet den 1 januari 2014 och slutade den 30 juni 2016.

Kontaktinformation och publikationslista på institutionens hemsida

David Håkansson

renässansstudier med inriktning mot språkvetenskap

David Håkansson är docent vid Uppsala universitet och forskar om hur de nordiska språken varierar och förändras. Han disputerade 2008 vid Lunds universitet på en avhandling som behandlade subjektslösa satser i fornsvenska. Lika mycket kom också avhandlingen att behandla frågor som rör den språkliga förändringsprocessen och dess orsaker på ett mer allmänt plan, och sådana frågor har han sedan fortsatt att arbeta med, först som postdok vid Köpenhamns universitet och därefter som forskarassistent i Uppsala.

David Håkansson började sin anställning som akademiforskare vid institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, den 1 juli 2014. Han kommer att arbeta med projektet Morfologiska förändringsprocesser i renässanstidens svenska som syftar till att kartlägga hur olika faktorer, såväl inom- som utomspråkliga, samverkar då det gäller morfologiska förändringar i renässanstidens svenska.

Kontaktinformation och publikationslista på institutionens hemsida

Sigrid Schottenius Cullhed

renässansstudier med inriktning mot språkvetenskap

Sigrid Schottenius Cullhed disputerade i litteraturvetenskap 2012 på avhandlingen Proba the Prophet. Studies in the Christian Virgilian Cento of Faltonia Betitia Proba vid Göteborgs universitet.

Som akademiforskare vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, kommer hon att arbeta med det tvärvetenskapliga projektet Late Antiquity in the Scholarly Imagination. Projektet involverar litteraturvetenskap, klassiska språk och idéhistoria och undersöker senantikens framväxt som begrepp inom den klassiska filologin, och hur dess skiftande sociokulturella definitioner har fungerat i samspel med tolkning och estetisk värdering av latinska texter skrivna under denna tid.

Kontaktinformation och publikationslista på institutionens hemsida

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien

Till toppen