Kungl. Vitterhetsakademin

Akademiforskare

akademiforskare inom historia med inriktning historiebruk och svensk litteraturhistoria, utsedda 2023
– finansieras av Vitterhetsakademien och Natur & kultur

Martin Jansson

Martin Jansson har tilldelats en treårig akademiforskartjänst i ämnet historiebruk för projektet Historisk tid och politisk representation, 1809–1866. Martin Jansson har en doktorsexamen i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet (2023). I sitt projekt ska Martin Jansson undersöka relationen mellan historia och politik under en mycket händelserik period som förändrade Sveriges politiska system i grunden. Projektet handlar om relationen mellan historia och politik under mitten av 1800-talet. Under mitten av 1800-talet rasade stora debatter om hur Sveriges politiska system skulle fungera. Diskussionerna handlade om hur man skulle hantera samtidens krav och utmaningar. Hur skulle viktiga beslut fattas och vem skulle ansvara för vad? Men samtalen kom i allt högre utsträckning att kretsa kring frågor om framsteg och historisk utveckling. Hur hänger detta ihop? Varför blev historia en så viktig del av den politiska debatten? Martin Jansson tillträder tjänsten våren 2024 på Institutionen för idéhistoria vid Uppsala universitet.
Kontakt och mer information på universitets hemsida.

Therese Svensson

Therese Svensson har tilldelats en treårig akademiforskartjänst i ämnet svensk litteraturhistoria för projektet ”Från mörkret stiga vi mot ljuset” Ras och klass i svenskspråkig arbetarlitteratur. Therese Svensson har en doktorsexamen i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet (2021). I sitt projekt ska Therese Svensson studera hur föreställningar om ras finns närvarande i den svenska arbetarlitteraturen 1918–1939 för att förstå vilken roll koloniala logiker spelar i texterna. Projektet tar sin utgångspunkt i historisk forskning som visar på rasismens och kolonialismens relevans för den framväxande arbetarrörelsen. Bland de ingående författarskapen kan Dan Andersson, Eyvind Johnson, Moa Martinson och Maria Sandel nämnas. Hon tillträder tjänsten våren 2024 på Institutionen för kultur och lärande vid vid Södertörns högskola.
Kontakt och mer information på universitets hemsida.

Akademiforskare inom områdena Rättsvetenskapen i klimatomställningen, Kognition – språk och estetik samt Medeltidsstudier – nytolkningar, bildbruk och kulturmöten, utsedda 2022

Gabriela Argüello

Gabriela Argüello har tilldelats en akademiforskartjänst inom området Rättsvetenskapen i klimatomställningen med projektet “Just Energy Transition for the Ocean: Offshore renewable energy and the legal construction of ocean multi-use spaces”. Gabriela Argüello är juris dr (2018) och forskare vid juridiska institutionen vid Göteborgs universitet. Inom ramen för sin akademiforskartjänst kommer hon att undersöka internationell havsrätt och lokala regelverk utifrån behovet av att producera förnybar energi till havs, vilket kan bidra till klimatomställningen. Frågan kompliceras av hur inte enbart nationella intressen, sjöfarten och fiskerinäringar etc. ska kunna samsas utan även av hur haven ska skyddas i denna process.
Kontakt och mer information på universitetets hemsida.

Sebastian Cöllen

Sebastian Cöllen har tilldelats en akademiforskartjänst inom området Kognition – språk och estetik med projektet ”Att säga det outsägliga. En kognitionslingvistisk analys av metaforikens funktion i Mechthild von Magdeburgs mystika verk” vid Institutionen för moderna språk vid Uppsala universitet. Sebastian Cöllen är teol. dr i religionshistoria (2011) och fil. dr i tyska (2019) och har bland annat varit verksam vid Uppsala universitetsbibliotek. I sitt projekt avser Sebastian Cöllen att undersöka texter av Mechthild von Magdeburg utifrån ett kognitionslingvistiskt perspektiv. Fokus ligger på metaforer med funktionen att utmana språkets gränstrakter, passager som manar till tystnad och eftertanke. Ett av syftena är att pröva nyare kognitionsteori mot ett äldre material för att därigenom skapa både ny förståelse av de medeltida texterna och metodutveckling.
Kontakt och mer information på universitetets hemsida.

John L. Huisman

John L. Huisman har tilldelats en akademiforskartjänst inom området Kognition – språk och estetik med projektet ”Variation and change in body part semantics across Indo‐European”. John L. Huisman har en PhD i lingvistik (2021) och är forskare vid Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet. I sitt projekt kommer John L. Huisman att undersöka relationen mellan kropp, begrepp och språk utifrån hypotesen att föreställningar om kroppen inte är universella utan varierar historiskt och lokalt i ett samspel med språk och begrepp. Arbetet kommer bland annat att utgå ifrån intervjumaterial och en språkhistorisk databas av metaforer på olika språk.
Kontakt och mer information på universitetets hemsida.

Marios Iacovides

Marios Iacovides har tilldelats en akademiforskartjänst inom området Rättsvetenskapen i klimatomställningen med projektet “The Green Deal, Sustainability and EU Competition Law and Policy: Futureproofing Competition for 2050”. Marios Iacovides är juris dr (2016) och universitetslektor i handelsrätt vid Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Inom ramen för sin akademiforskartjänst kommer han att undersöka målen för den traditionella konkurrensrätten om låga priser och ekonomisk tillväxt inom Europeiska unionen i förhållande till målet om klimatomställning, och även social och ekologisk hållbarhet och biologisk mångfald. Idéer om såväl “green-growth” som “de-growth” ska också undersökas i relation till aktuell lagstiftning.
Kontakt och mer information på universitetets hemsida.

Gustav Zamore

Gustav Zamore har tilldelats en akademiforskartjänst inom området Medeltidsstudier – nytolkningar, bildbruk och kulturmöten med projektet ”Ecclesiastical Authority and Spatial Practices of Resistance in Western Europe, ca. 1050–1450” vid Historiska institutionen vid Uppsala universitet. Gustav Zamore har en PhD i medeltidshistoria (2016) och har bland annat varit verksam som Marie Skłodowska-Curie fellow vid University of Cambridge. I sitt projekt avser han att undersöka kyrkorummet och andra sakrala platser som arenor för politiska konflikter och motståndspraktiker. Projektet bygger vidare på Zamores forskning i Cambridge där han bland annat har skapat en databas med material för sitt projekt. Projektet knyter an till pågående och livaktig forskning om sakrala platser, men där frågor om sådana platser som rum för motstånd och protest mestadels har förbisetts.
Kontakt och mer information på universitetets hemsida.

akademiforskare inom psykologi inriktning barn och unga, utsedda 2022

– finansieras av Vitterhetsakademien och Natur & kultur

Johan Bjureberg

Johan Bjureberg har en treårig akademiforskartjänst i ämnet psykisk hälsa och ohälsa hos barn och ungdomar. Johan Bjureberg är legitimerad psykolog och verksam vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, och Stanford University. Johan Bjurebergs forskning har fokuserat på psykisk ohälsa hos ungdomar och omfattat epidemiologiska studier, kliniska prövningar av olika behandlingsmetoder samt undersökningar av verkningsmekanismer i dessa behandlingsmetoder.

I sin forskning kommer Johan Bjureberg att särskilt behandla tidiga tecken på psykisk ohälsa hos ungdomar (12–17 år) med syfte att förebygga utveckling av allvarligare psykiska problem. Deltagare kommer att rekryteras via primärvården och av särskilt intresse är att undersöka hur tidiga emotionsreglerande interventioner som förmedlas via internet påverkar psykisk hälsa över tid.
Kontakt och mer information på Karolinska Institutet.

Kenny Skagerlund

Kenny Skagerlund har en treårig akademiforskartjänst i ämnet pedagogisk psykologi. Kenny Skagerlund är docent i psykologi och verksam vid Linköpings universitet. Hans övergripande forskningsområde behandlar matematisk förmåga hos barn och varför vissa barn har stora svårigheter att lära sig grundläggande matematik trots att de är begåvade. Forskning visar att dessa problem inte endast påverkar matematisk prestation i klassrummet utan ofta kvarstår in i vuxenlivet.

I sin forskning kommer Kenny Skagerlund att undersöka förekomsten av matematikångest och dess relation till prestation bland sjätteklassare och även undersöka hur två olika typer av interventioner (emotionsreglering och exponering av matematiska uppgifter i lekfulla format) påverkar matematikångest och förbättrar matematiska förmågor.
Kontakt och mer information på Linköpings universitet.

Akademiforskare, inriktning på Society’s Big Questions utsedda 2017

Hanne Fjelde

Democracy Derailed? The political legacies of electoral violence

Hanne Fjelde disputerade vid Uppsala universitet 2009 med en avhandling som studerade sambandet mellan statskapacitet, politisk maktutövande och risken för inbördeskrig – med särskilt fokus på icke-demokratiska länder. Hanne Fjelde har sen dess arbetat med att studera orsaker till våld i samband med politiska val, dels genom analys av globala data, dels genom fallstudier, däribland av Kenya. Hon har också forskat på sambandet mellan klimatförändringar och konflikt, samt våld mot icke-stridande parter under inbördeskrig, däribland civila och freds-bevarande trupp.

Som akademiforskare vid Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala Universitet kommer Hanne Fjelde att studera hur politisk våld – i synnerhet i samband med val – påverkar ett lands förutsättningar för demokratisering och demokratisk konsolidering, samt hur det kan påverka risken för återgång till mer autokratisk styresätt. Forskningen kommer dels bygga på jämförelser av global data från en längre tidsperiod, samt mer ingående fallstudier av Nigeria och Tanzania. Kontakt på universitetets hemsida.

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien