Kungl. Vitterhetsakademin

Aktuella utlysningar

utlysningarna öppnar kl. 10 och stänger kl. 15.

sista ansökningsdag är den 2 september

För disputerade forskare utlyser Kungl. Vitterhetsakademien bidrag avsedda för disputerade forskare inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakultetsområdena.

sista ansökningsdag är den 2 september

Kungl. Vitterhetsakademien anslår varje år medel för gästföreläsarverksamhet. Avsikten är att ge universitet och högskolor möjlighet att inbjuda internationella gästföreläsare som inom sitt område intar en ledande ställning genom nya metoder och idéer och som därigenom kan tänkas stimulera svensk forskning.

Ingen utlysning 2024

Vitterhetsakademien utlyser medel ur Lars Lawskis fond avseende konservering, underhåll och iståndsättning av svenska historiska byggnader och svenska byggnadsverk av stort kulturhistoriskt värde. Ansökningar om medel från 1 MSEK upp till 7 MSEK välkomnas. Ansökan stängdes den 20 februari 2023 kl. 15.

Ingen utlysning 2024

För främjandet av vetenskaplig forskning inom kulturminnesvården. Anslag kan lämnas såväl till enskilda personer för forskning som till svenska museer och andra institutioner för täckande av kostnaderna i verksamheten.

Ingen utlysning 2024

För forskare i Sverige inom området nordisk förhistoria och medeltid.

Ingen utlysning 2024

För tillvaratagande, undersökande och bevarande av fornminnen i Västergötland.

Ansökan stängd

Natur & Kultur finansierar i samarbete med Kungl. Vitterhetsakademien två helt nya akademiforskartjänster med historisk inriktning – den ena inom svensk litteraturhistoria, den andra inom historiebruk. Båda tjänsterna är treåriga.

ansökan stängd

Kungl. Vitterhetsakademien utlyser i samarbete med Stiftelsen Natur & Kultur två treåriga akademiforskartjänster inom psykologi. Den ena forskartjänsten har inriktningen psykisk hälsa och ohälsa hos barn och ungdomar och den andra har inriktningen pedagogisk psykologi.
Utlysningen stängde den 15 september 2021.

Ansökan stängd

Vitterhetsakademien utlyser akademiforskartjänster för disputerade forskare inom humaniora och samhällsvetenskap inom ämnesområdena:

  • Rättsvetenskapen i klimatomställningen
  • Kognition – språk och estetik
  • Medeltidsstudier – nytolkningar, bildbruk och kulturmöten

Anställningarna omfattar tre år med möjlighet till förlängning med ytterligare två år efter utvärdering. Kungl. Vitterhetsakademien finansierar tjänsterna som förläggs till valfritt svenskt lärosäte

uppskjutet

Tillsammans med The British Academy bjuder Kungl. Vitterhetsakademien in till ett forskningssamarbetssymposium (Knowledge Frontiers Symposium) på temat Natures, Cultures, Communities.

Ansökan är stängd

Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyser Kungl. Vitterhetsakademien upp till tre stipendier om 125 000 kr.

ANSÖKAN STÄNGD

Resestipendier för internationell samverkan inom kulturmiljövården ur insamlingsstiftelsen Margareta Biörnstads fond.

ANSÖKAN STÄNGD

Till främjande av vetenskaplig undervisning eller forskning inom Akademiens verksamhetsfält, företrädesvis forskning i Medelhavsområdet.

ANSÖKAN STÄNGD

För främjandet av vetenskaplig forskning i Norden inom det textilhistoriska området. Anslag kan utdelas till enskild person eller projekt.

ANSÖKAN STÄNGD

För arkeologisk utgrävning och bearbetning i Sverige, företrädesvis Gamla Uppsala och Närke.

ANSÖKAN STÄNGD

Bidrag till resor och uppehälle åt forskare som bedriver studier vid Svenska Institutet i Rom.

ANSÖKAN STÄNGD

Ur Stiftelsen Ingrid och Torsten Gihls fond utlyses för läsåret 2023–2024 ett stipendium om 220 000 kr för 9 månaders forskningsarbete vid Svenska Institutet i Rom.

ANSÖKAN STÄNGD

Stipendier för studiet av Islands språk, litteratur och kultur. Kan sökas av studerande eller forskare vid svenska universitet och högskolor som ämnar studera eller bedriva forskning på Island främst inom ämnena nordiska språk och litteraturvetenskap.

ANSÖKAN STÄNGD

För arkeologisk forskning och utgrävningar i Sverige, företrädesvis i Halland och Västergötland.

ANSÖKAN STÄNGD

Stipendier för svenska forskare och studerande samt forskare vid svenska universitet och högskolor för arkeologiskt fältarbete och bearbetning i Medelhavsområdet, företrädesvis i Labraunda, Turkiet.

ANSÖKAN STÄNGD

Avser tryckningsbidrag inom ramen för nordisk språkforskning. Kan även gälla utgivning av ”gamla litteraturminnesmärken”.

ANSÖKAN STÄNGD

För främjandet av historisk forskning, i första hand forskning som berör Västernorrlands och Jämtlands län, i andra hand övriga Sverige.

ANSÖKAN STÄNGD

För tryckning av arkeologiska arbeten.

ANSÖKAN STÄNGD

Ur stiftelsen Wallenbergstiftelsens fond utlyser Kungl. Vitterhetsakademien bidrag avsedda för yngre forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Resebidrag till internationella resor.

Information

Till ansökningssystemet

Redovisning av beviljade medel

Du som beviljats medel sökta i vårt ansökningssystem redovisar där.

Övriga beviljade medel redovisas här.

Behandling av personuppgifter

Inlämnandet av en ansökan innebär samtycke till att stiftelsen får behandla personuppgifterna i ansökan i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Förteckning över beviljade ansökningar publiceras på Vitterhetsakademiens hemsida.

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien