Kungl. Vitterhetsakademin

Stipendier inom
Bernadotte­programmet

Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyser Kungl. Vitterhetsakademien varje år upp till tre stipendier om 125 000 kr.

Bernadotteprogrammet är ett samarbete mellan Kungl. Akademien för de fria konsterna, Kungl. Vitterhetsakademien, Kungl. Musikaliska Akademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Programmet instiftades 2016 av de fem akademierna med anledning av H. M. Konungens 70-årsdag. Konungen är akademiernas beskyddare och förste hedersledamot. Syftet är att främja postdoktorala forskare och yngre konstnärliga utövare genom att i organiserad form erbjuda den breda kompetens som de samverkande akademierna besitter.

Stipendiet kan ses som ett initieringsbidrag för att göra det möjligt att söka större forskningsbidrag inriktat på samverkan mellan de olika områden som representeras av de ingående akademierna.

Det föreslagna projektet ska i någon form reflektera minst två av de samverkande akademiernas kompetensområden – exempelvis i möten mellan konstarter och kunskapsformer – och därigenom både utnyttja akademiernas olika kapaciteter och bidra till tvärvetenskaplig utveckling.

Akademiernas stipendiater inom Bernadotteprogrammet bildar ett gemensamt nätverk för utbyten under stipendieåret. Varje projekt skall efter ett år redovisas i en form som överenskommes mellan respektive akademis och dess stipendiater. En synkronisering mellan akademiernas redovisningar kommer att eftersträvas.

Medverkande akademier kommer efter en första intern bedömning och eventuella intervjuer med sökande fatta ett gemensamt beslut om vilka projekt som anses bäst passa inom Bernadotteprogrammet. I förekommande fall fattar därefter respektive akademis styrelse formellt beslut om stipendierna. Avgörande för bedömningen är att projektansökan är av hög vetenskaplig kvalitet med potential att generera ny kunskap samt att den sökande avser tillvarata och reflektera andra akademiers kompetensområden i sitt projekt.

Utöver stipendiet erbjuds stipendiaterna två veckors vistelse vid någon av Akademiens kulturfastigheter.

Behörig att söka är forskare på postdoktoral nivå som disputerat inom Akademiens verksamhetsområde de senaste fem åren.

Publicerad den  

Information

Utlysningen för Bernadotteprogrammet 2024 är öppen från den 1 oktober kl. 10 och stänger den 8 december kl. 15.

För frågor kontakta Akademiens kansli på e-post kansli@vitterhetsakademien.se

Digital ansökan

Anvisningar för ansökan i Vitterhetsakademiens ansökningssystem  

Personuppgifter
Om du inte tidigare ansökt i vårt ansökningssystem fyller du först i ditt namn och din e-postadress för att registreras i systemet. Du får då ett e-postmeddelande med ett lösenord. Nästa steg är att registrera dina personuppgifter och meriter. Detta görs under flikarna Persondata och cv/meritförteckning.

Uppgifterna ligger kvar i systemet för kommande ansökningar. Glöm dock inte att uppdatera om något förändras.

Skapa ny ansökan
Välj önskad utlysning i dropplistan (Bernadotteprogrammet 2021). En ny ansökan skapas i din lista över ansökningar (BE2021-xxxx).

Redigera ansökan
Välj att redigera din ansökan och fyll i information under alla tillämpliga flikar enligt instruktionen nedan och i respektive flik. Du kan stänga och sedan åter öppna din ansökan för redigering tills du är nöjd med den.
Under fliken Projekt anger du projekttitel, ämnesområde och uppskattat start- och slutdatum samt en projektsammanfattning.
Under denna flik, under rubriken Vitsord kan du även ladda upp eventuella vitsord.

Om du tidigare fått anslag från Vitterhetsakademien fyller du i informationen under fliken Tidigare anslag.

Under fliken Forskningsplan utvecklar du din projektbeskrivning (max 9 900 tecken). Forskningsplanen kan även laddas upp som pdf-fil (max 3 sidor/2 MB).

Sökt belopp: Stipendiebeloppet är fastställt till 125 000 kr, någon budget behöver inte lämnas. Flikarna Andra anslagsgivare och Medsökande behöver inte fyllas i för denna utlysning.

Stipendiaterna Mats Dahllöv, Alexander Isacsson och Andrine Nilsen.

Mats Dahllöv, fil.dr i estetik 2022, Södertörns högskola, för projektet Benjamin Höijer och den svenska romantiken. Estetik, metafysik, politik. Projektet ska undersöka Benjamin Höijers betydelse som införare av den tyska idealismen och tidigromantiken i Sverige och hans inflytande på de svenska romantikerna, särskilt P.D.A. Atterbom.

Alexander Isacsson, fil.dr i humanistiska studier med inriktning historia 2023, Lunds universitet, för projektet Vetenskapliga arbeten och tankefoster: Den svenska urkundsutgivningens historiska teori och praktik. Projektet ska undersöka föreställningar om relationerna mellan historieskrivning, litteratur, vetenskap och kulturarv såsom de kom till uttryck i källpublikationer från 1700- och 1800-talen.

Andrine Nilsen, fil.dr i arkeologi 2020, Göteborgs universitet, för projektet Svenska Västindiska Kompaniets flotta på seglats i ett kolonialt landskap - ett fartygsperspektiv. Projektet behandlar Svenska Västindiska Kompaniets handelsflotta, utifrån tre fartyg och deras seglatser mellan Stockholm och Karibien 1790–1806, med fokus på mötet mellan land och hav utifrån ett svenskt fartygsperspektiv.

Stipendiaterna Sandra Kottum, Paul Linjamaa och Elisabeth Lutteman.

Sandra Kottum, fil.dr, Göteborgs universitet, för projektet Beast-Watching. French Eyewitness Accounts of Animals 1666–1735. Projektet är idé- och vetenskapshistoriskt med syfte att undersöka hur olika djur beskrivs i ett antal franska texter och illustrationer under perioden från 1666 till 1735. Såväl naturvetenskapliga som litterära och konstnärliga skildringar ska undersökas.

Paul Linjamaa, fil.dr, Lunds universitet, för projektet Den svenska receptionen av gnosticismen 17001950. Projektet syftar till att belysa gnosticismens påverkan på svenskt kulturliv mellan 1700 och 1950, från Emanuel Swedenborg till Gunnar Ekelöf. Undersökningen inkluderar såväl religion som konst och litteratur.

Elisabeth Lutteman, fil.dr, disputerad vid Uppsala universitet, för projektet Scenmusik i rörelse: lånade sånger och dramatiska resonanser i tidigmoderna engelska pjäser. Projektet befinner sig i gränslandet mellan engelsk litteratur och musik- och teaterhistoria. Fokus ligger på användning av ”lånade” sånger på engelska teaterscener under perioden 15701640.

Stipendieutdelningen i Bernadottebiblioteket på Slottet.

Stipendiaterna Magnus Bergman, Lund, Signe Gammelgaard, Göteborg, och Eva-Charlotta Mebius, Uppsala och London.

Fil.dr Magnus Bergman, Historiska institutionen vid Lunds universitet, tilldelas stipendium för projektet Fideikommiss som kulturarv: aktörer och argument vid förlängningar av fideikommiss, 1995–2006. Projektet kommer att belysa fideikommiss som kulturarv genom att studera de fall av förlängningar som ägde rum under perioden, där den planerade avvecklingen frångicks till förmån för skyddandet av kulturhistoriska värden. Fenomenet sätts in i ett bredare kulturhistoriskt och ekonomiskt sammanhang. Arbetet kommer att ske i nära samverkan med ett större projekt om fideikommiss i Sverige under 400 år.
Magnus Bergman disputerade i historia och historiedidaktik 2021, Historiska institutionen, Lunds universitet.

Fil.dr Signe Gammelgaard, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet, tilldelas stipendium för projektet Property of the World State. Property and society in interwar dystopian fiction. Syftet är att undersöka dystopisk mellankrigslitteratur för att granska förhållandet mellan egendom, frihet, kön, ras och samhällsordning. Humanvetenskap och samhällsvetenskap, romankonst och ekonomisk teori, ingår en intressant förening i detta innovativa projekt.
Signe Gammelgaard disputerade i litteraturvetenskap 2020, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet.

Fil.dr Eva-Charlotta Mebius, Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet och University of London, tilldelas stipendium för projektet Broderade landskap i Konstakademiens och Nordiska museets samlingar (1780–1830). Studien kommer att belysa landskapsbroderi i Konstakademiens och Nordiska museets samlingar som utförts av flera kvinnliga konstnärer. Den övergripande ambitionen att lyfta den studerade broderikonstens konstnärliga status är angelägen och projektet kan bli ett viktigt bidrag till den kvinnohistoriska forskningen om den aktuella perioden.
Eva-Charlotta Mebius disputerade i Engelsk litteratur 2020, Royal Holloway, Department of History, University College London.

Pressmeddelande den 5 april 2022

Stipendieutdelningen i Bernadottebiblioteket på Slottet.


Fil.dr
Annie Burman, Uppsala, disputerade 2018 i klassisk filologi vid University of Cambridge. Hon tilldelas stipendium för projektet Uppsalas Etruskiska Samlingar: Avklappningar i O.A. Danielssons arkiv. Syftet är att inventera, analysera och publicera de cirka 7000 etruskiska avklappningar (inskriptionskopior) som ingår i filologen O.A. Danielssons (1852–1933) arkiv vid Uppsala universitetsbibliotek.

Fil.dr Petra Dotlačilová, Stockholm, disputerade 2020 i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, vid Stockholms universitet. Hon tilldelas stipendium för projektet Effigies of Performance: Late 18th Century Costumes in Swedish Archives. Syftet är att undersöka samlingarna av teaterkostymer från sent 1700-tal på Kungliga Operan, Livrustkammaren och Scenkonstmuseet och deras betydelse på den teatrala och politiska scenen.

Fil.dr Svante Landgraf, Linköping, disputerade 2016 vid Tema Q (Kultur och samhälle), Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet. Han tilldelas stipendium för projektet Kartan och labyrinten. Om relationen text/bild/rum i fantastiken. Syftet är att undersöka hur text och bild kan smälta samman för att gestalta avvikande rumslighet i Lotta Lotass roman Den svarta solen och Erik Granströms romaner och rollspelsäventyr i Svavelvinter-serien.

Pressmeddelande den 5 mars 2021

Stipendieutdelningen i Bernadottebiblioteket på Slottet.

fil.dr Johanna Vernqvist Aesthetic and Rhetorical Strategies of Early Modern Women Intellectuals, Artists and Poets

fil.dr Simon Larsson Svenska missionsförbundets fotografier från Kongo 1886-1961: ideologi och retorik i fotografiet

fil.dr Lydia Wistisen Leken i antropocen: Miljökritisk skräpestetik i efterkrigstidens svenska barnkultur

Bernadotteprogrammet är ett samarbete mellan Konstakademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Kungl. Musikaliska akademien, Svenska akademien och Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur. Syftet är att gagna postdoktorala forskare och yngre konstnärliga utövare genom att i organiserad form erbjuda den breda kompetens som de samverkande akademierna besitter. Kungl. Vitterhetsakademien har i år beslutat om tre stipendier om 125 000 kr vardera.

Prisutdelningen skulle ha ägt rum på Kungliga Slottet den 22 april i närvaro av H.M. Konungen och flyttades till hösten då de totalt tio stipendiaterna skulle ha att samlats tillsammans med företrädare för de utdelande Akademierna. På grund av pandemin är prisutdelningen inställd.

Pressmeddelande

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien