Kungl. Vitterhetsakademin

Kungliga vitterhetsakademien


 • Ett lärt samfund


  Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
 • Kulturmiljövård


  Bevarar och levandegör
 • Forskning och samverkan


  Främjar, stödjer och initierar
 • Bokutgivning


  Förmedlar och tillgängliggör

NYHETER


 • Pirenne-Delforge ny utländsk ledamot i Akademien

  Professor Vinciane Pirenne-Delforge, forskare inom antik grekisk religion, har den 7 juni 2022 valts till utländsk ledamot i Akademiens historisk-antikvariska klass.

 • Övrigt

  Debatt: Öppna bibliotekens skattkammare

  ”Hur länge har Sverige har råd att vänta på digitalisering?” frågar representanter för sex svenska akademier. När bibliotekens samlingar digitaliseras blir de värdefulla bidrag till både forskning och en demokratisk samhällsutveckling. Regeringens nya biblioteksstr...

 • Kulturfastigheter

  Kulturreservatet Stensjö by ett levande kulturarv

  Sveriges Radios P1 Kultur har besökt kulturreservatet Stensjö by. Reportaget tar upp hur gamla växter räddas, äldre sorters fruktträd återplanteras och marken brukas för att återskapa landskapet som det såg ut för hundra år sedan och kulturmiljöers betydelse i dage...

 • Pressmeddelande

  Språkforskare nya ledamöter

  Joakim Nivre, Uppsala universitet, och Jonas Granfeldt, Lunds universitet, har valts in som nya arbetande ledamöter i den filosofisk-filologiska klassen. Akademien stärker därmed ytterligare sin kompetens inom området språkforskning.

aktuella Utlysningar

Vitterhetsakademien utlyser akademiforskartjänster för disputerade forskare inom humaniora och samhällsvetenskap.

övriga Utlysningar

Gästföreläsaranslag

Anslag för institutioner inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakulteterna vars syfte är att skapa möjlighet att bjuda in tongivande, internationella gästföreläsare.

Resestipendier för disputerade forskare

Stipendier för forskare inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakultetsområdena vars syfte är att stimulera internationella kontakter.

Sista ansökningsdag är den 1 september.

Vitterhetsakademiens stöd till ukraina

Vitterhetsakademien och Gustav Adolfs Akademien uttrycker oro för det ukrainska kulturarvet

Med anledning av situationen i Ukraina har följande yttrande ställts till Ryska ambassadören i Stockholm, Ryska Vetenskapsakademien, Det ryska statsarkivet i Moskva, Det ryska statsarkivet för litteratur och konst i Moskva, Ryska statsbiblioteket i Moskva, Ryska nationalbiblioteket i S:t Petersburg, Statliga historiska museet i Moskva samt Eremitaget i S:t Petersburg.

 • Våra kulturfastigheter

  Borgs by och Gråborg

  Borgs by i Algutsrums socken på Ölan d är en by med två kringbyggda gårdar och ladugårdar. Här finns Ölands största fornborg Gråborg och den medeltida kapellruinen S:t Knuts kapell .
  I byn bedrivs i dag traditionellt jordbruk där nötboskap och får håller betesmarkerna öppna. Besökaren kan uppleva det rika och levande kulturlandskapet bland annat genom de vandringsleder som går genom artrika hagmarker, slåtterängar och hassellundar.
  Kungl. Vitterhetsakademien förvärvade Borgs by på 1940-talet med syfte att sköta och bevara platsen samt hålla den tillgänglig för allmänheten. Då var huvuddelen av åkrarna igenväxta. Odlingslandskapet har därefter allteftersom återförts till sitt tidigare utseende och de gamla åkerytorna har tagits fram.
  Borgs by och Gråborg ligger 10 km öster om Färjestaden mellan Algutsrum och Norra Möckleby. • Våra kulturfastigheter

  Rettigska huset

  Det Rettigska huset tillhör Villastans första generation av bebyggelse. Huset byggdes som ett flerfamiljshus och är därmed den tidigaste avvikelsen från grundtanken om en villastad. Gatunamnet Villagatan är ett minne av att den nya stadsdelen kom att kallas Villastaden.
  Huset donerades på 1960-talet till Rettigska kulturstiftelsen, som förvaltas av Vitterhetsakademien.
  På 1870-talet fanns ett stort obebyggt område norr om Humlegården som ägdes av det privata bolaget AB Stockholms Byggnadsförening. På området ville man skapa något helt nytt och med inspiration från andra europeiska storstäder blev visionen att bygga en villastad, ”en oas i stenöknen”, bestående av enfamiljsvillor med trädgårdar omkring.  Men just Rettigska huset har inte en trädgård framför entrén som de flesta andra hus i området.
 • Våra kulturfastigheter

  Skånelaholms slott

  Skånelaholms slott uppfördes ca 1639–1643 av hovrättspresidenten Andreas Gyldenklou i tysk-nederländsk senrenässansstil, med fasad av tegel, men gårdens namn omnämns redan i ett köpebrev 1276, när Magnus Ladulås sålde egendomen till Skokloster. Slottet har inte haft så många olika ägare; den längsta perioden, från 1742 till 1918, ägdes Skånelaholm av bruksägarfamiljen Jennings. På 1890-talet putsades den ursprungliga tegelfasaden över och tillfördes rika fönsteromfattningar och dekorationer. I dag har slottet och flyglarna återfått färgsättningen från 1800-talets sista decennium.
  Herbert Rettig köpte slottet 1929. Han blev den siste private ägaren. 1962 donerade makarna Herbert och Ing-Marie Rettig slottet till Kungl. Vitterhetsakademien för att det skall ”bevaras i orubbat skick såsom kulturminnesmärke”. Slottet rymmer i dag möbler, konst, böcker och ett stort antal allmogeföremål som insamlades av familjen Rettig, som hade ett stort intresse för hembygdsvård. Ett materia medica-skåp från 1700-talet och en samling vagnar från 1800-talet hör också till slottets sevärdheter.
 • Våra kulturfastigheter

  Stensjö by

  Stensjö by är en oskiftad småländsk by med levande lant- och skogsbruk. I byn ligger boningshus och ladugårdar till flera gårdar fortfarande samlade som de gjorde på många håll i Småland innan laga skifte genomfördes under 1800-talet. Stensjö by är ett levande landskap med ett rikt biologiskt kulturarv, till exempel hamlade träd och artrika gräsmarker. 2020 ombildades byn till kulturreservat. Detta innebär ett stärkt framtida skydd för hela byn med dess byggnader, åkrar, ängar, hagmark och omfattande skogsområden.
  Skyddet för landskapet i Stensjö by förutsätter att landskapet fortsätter att brukas och hävdas. Landskapet är resultatet av generationers arbete med stenröjning, odling och ängsslåtter.

  Stensjö var från början namnet på en gård som finns omnämnd redan 1351. Namnet skrevs ursprungligen Steenzöö. Ortnamnet syftade troligen på den steniga kullen öster om den nuvarande byn som låg som en ö omgiven av Virån i öster och stråk av sanka ängar i väster. Den äldsta kartan över Stensjö från 1709 visar en gård på samma ställe som den nuvarande byn. 
 • Våra kulturfastigheter

  Stjernsunds slott


  Stjernsunds slott är beläget på en udde i sundet som förbinder sjön Alsen med Vättern. Slottet som är byggt i stram nyklassicistisk stil har sällsynt väl bevarade inredningar från 1850-talet då slottet ägdes av den kungliga familjen Bernadotte. Slottet och dess inventarier donerades av familjen Cassel till Kungl. Vitterhetsakademien på 1950-talet. 1965 förklarades slottet och parken som byggnadsminne.
  Godsets historia går tillbaka till 1600-talet då Johan Oxenstierna – därav namnet Stjernsund – lät uppföra en sätesgård som stod färdig 1664. 1785 köpte brukspatron Olof Burenstam godset och igångsatte en ståtlig nybyggnation. Det nya Stjernsund, med rena ljusputsade fasader och fyra magnifika kolonner vid ingången som enda utsmyckning, stod klart 1808. Likaså anlades en park i engelsk landskapsstil.

AKADEMIeNS ARBETE

uppdaterat 2022-06-14

Ledamöter som är aktuella med till exempel beviljade forskningsanslag, nya böcker, utmärkelser och priser: Marianne Gullberg, Peter Gillgren, Lennart Elmevik, Anders Cullhed, Henrik Meinander, François-Xavier Dillmann, Anne-Marie Leander Touati, Hans Kronning, Lars-Gunnar Larsson, Elisabeth Rynning.

LÄS MER

uppdaterat 2022-06-13

Senast invalda ledamöter i Akademien är Joakim Nivre, professor i datorlingvistik vid Uppsala universitet, Jonas Granfeldt, professor i franska med inriktning på språkvetenskap vid Lunds universitet, Anders Wästfelt, professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet, Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet, Jens Rydgren, professor i sociologi vid Stockholms universitet.

Läs mer

uppdaterat 2020-10-05

Akademiens ledamöter kommer från de humanistiska, religionsvetenskapliga, rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga disciplinerna. Antalet arbetande ledamöter är cirka 120, flertalet av dem deltar i de månatliga plenarsammanträdena. Akademien har dessutom hedersledamöter, utländska ledamöter, svenska och utländska korresponderande ledamöter. Det totala antalet ledamöter är cirka 200.

Läs mer

uppdaterat 2021-11-19

Kartor, fröer, trädgård och grönt kulturarv – nu är det möjligt att se Akademiens programpunkter från Forskartorget på förra årets Bokmässa. Akademien tog i de egna programpunkterna upp aktuell forskning och utgivning som bland annat handlar om det gröna kulturarvet och 1600-talets kartor. Författarna till böckerna deltog i varsitt föredrag.

Läs mer

Seminarieserie: Akademierna och musiken

Seminarieserien Akademierna och musiken var ett samarbete mellan samtliga kungliga akademier med anledning av att Kungl. Musikaliska Akademien firade 250 år och musikens år 2021. Varje akademi bjöd under året på varsin föreläsning på temat musik utifrån sin egen horisont. Vitterhetshetsakademiens bidrag var arbetande ledamot Lars Berglunds föredrag 2 500 år av musikaliskt kulturarv: från Sapfo till KVAST som genomfördes den 11 december. Föredraget och samtliga inspelade föredrag i seminarieserien finns att se här.

vitterhetsakademiens högtidssammankomst 2022

På programmet står hälsningsord av Akademiens preses Peter Gillgren, Akademiens årsberättelse av ständige sekreteraren Karin Helander, utdelning av Akademiens priser och medaljer, musikunderhållning samt föredrag av professor Maria Ågren.

Föredrag av professor Maria Ågren

Föredraget Att tilltala överheten. Suppliker som kulturarv och källa till kunskap med Akademiens arbetande ledamot Maria Ågren, professor i historia, Uppsala universitet vid Kungl. Vitterhetsakademiens högtidssammankomst 2022.

BERIT WALLENBERGS STIFTELSE – JUBILEUMSSYMPOSIUM 9 MAJ 2022 KL 13

2020 var det 65 år sedan stiftelsen grundades, 25 år sedan grundaren Berit Wallenberg gick bort och 120 år sedan hennes födelse. Symposiet genomförs för att uppmärksamma dessa viktiga år i stiftelsens historia. Föredragen under dagen fokuserar på arkeologi och konsthistoria.

samarbeten och nätverk

Bildningsmagasinet Anekdot är ett samarbete mellan Vitterhetsakademien och Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet och är ett exempel på Akademiens forskningssamarbeten. Syftet med Anekdot är att sprida humanistisk, akademisk kunskap till en bred allmänhet. Forskartorget på Bokmässan, Forskarfredag, Vetenskap och Allmänhet, Litteraturbanken och Runverket är andra exempel på samarbeten där Akademien medverkar till kunskapsförmedling inom humaniora och samhällsvetenskap.

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien