Kungliga Vitterhetsakademin

Yttranden

Akademien lämnar remissvar på regeringens eller offentlig myndighets begäran eller när Akademiens intressen kräver det.

Kungl. Vitterhetsakademien har med största oro följt turerna kring åtalet mot historikern Jurij Dmitrijev och har nu skrivit till Rysslands Högsta Domstol för att stödja hans överklagan.
Läs hela brevet Pdf, 342.2 kB.

Akademien har yttrat sig över promemorian Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet U2020/03053/UH.
Läs hela yttrandet Pdf, 904.7 kB.

Akademien har yttrat sig över utredningen Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv, SOU 2019:58. Akademien välkomnar utredningen men är kritisk till bristen på forskningsperspektiv och efterlyser skarpa förslag på hur konsekvenser i samband med övergången till digitala processer ska mötas.
Läs hela yttrandet Pdf, 585 kB.

Brev till regeringen – Om historieämnets betydelse
Akademien har tagit fasta på informationen på skolverkets hemsida ”Om antalet timmar i historia ska utökas är en politisk fråga som regeringen beslutar om” och i ett brev till utbildningsminister Anna Ekström understrukit historieämnets centrala plats på alla nivåer i undervisningen och upprepat det som alltid förtjänar att sägas igen: historielöshet gör oss till fångar i nuet och riskerar att gynna kunskapsförakt, alstra fördomar och begränsa vår förståelse för andra kulturer än vår egen. Akademien understryker även att äldre epoker – inte bara inom historieämnet utan likaså inom exempelvis litteraturundervisningen – är lika väsentliga som det nyligen förflutna för att förstå vår egen tid.
Läs hela brevet Pdf, 383.8 kB.

Akademien har inbjudits att inkomma med synpunkter på regeringens forskningspolitik och har lämnat in ett yttrande som särskilt betonar

  • långsiktighet i formerna för stödet till forskningen
  • medvetenhet om forskningsetiska överväganden
  • de strategiska behoven av forskningsinfrastruktur inom humanvetenskaperna
  • frågor rörande karriärvägar och kompetensförsörjning
  • vikten av forskarutbildade på arbetsmarknaden
  • svenska som vetenskapligt språk och moderna språk förutom engelska
    Läs hela yttrandet Pdf, 468.5 kB.

Akademien har inbjudits att inkomma med synpunkter på SOU 2019:6, En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan.
Läs hela yttrandet Pdf, 2.6 MB.

Om betydelsen av offentlig finansiering för digitaliseringen av Sveriges skriftliga kulturarv – brev till regeringen från sex kungliga akademier och drygt 30 internationella institutioner med ansvar för svensk litteratur och kultur.
Läs hela brevet Pdf, 1.1 MB.

Akademien har inbjudits att inkomma med synpunkter på SOU 2018:78, Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige, då särskilt stycket 3.6.5 ”Kvalitetsförstärkning för svensklektorer i utlandet”, s. 136–139.
Läs hela yttrandet Pdf, 1.4 MB.

Akademien har beretts möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabaser (SOU 2018:36).
Läs hela yttrandet Pdf, 928.4 kB.

Akademien har beretts möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet Konstnär – oavsett villkor? (SOU 2018:23).
Läs hela yttrandet Pdf, 85.4 kB.

Akademien har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål, föranlett av EU:s nya dataskyddsförordning som gäller från och med maj 2018 i Sverige och övriga EU-länder. Förordningen har till syfte att stärka skyddet för den enskildes integritet i ljuset av nuets pågående digitaliserings- och globaliseringsprocesser, en utveckling som fått starkt genomslag inom forskningen i humaniora och samhällsvetenskap.
Vitterhetsakademien konstaterar att förordningens bestämmelser ofta är svåra att överblicka och tolka. Tydligare utpekanden av de metoder, material och ändamål för forskningen som är relevanta i sammanhanget hade varit önskvärda, och själva det avgörande uttrycket ”behandling av personuppgifter” hade behövt en bättre genomlysning. I det nu aktuella betänkandet delar Akademien kritiken av det gällande odifferentierade etikprövningssystemet liksom bedömningen att etikprövning ska tillämpas när det gäller känsliga personuppgifter och personuppgifter om allvarliga lagöverträdelser. Däremot efterlyser Akademien tydligare regler för den forskning som genomförs av pensionerade professorer och andra forskare utan anställning och därmed utan självklar koppling till ett lärosäte.
Slutligen påminner Akademien om problematiken med betänkandets förslag om en långtgående pseudonymisering (anonymisering) av personuppgifter för forskningsändamål liksom med förslaget om att ett informerat samtycke från berörda – i grunden berättigat – bör förnyas varje gång uppgifterna i fråga blir använda för nya forskningsändamål.

Akademien har beretts möjlighet att yttra sig över förslagen i utredningen Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning och tillstyrker förslaget att i lagstiftning förtydliga forskares och forskningsutförares ansvar för hantering av oredlighet i forskning liksom förslaget att utvidga regelverket till fler forskningsfinansiärer.
Läs hela yttrandet Pdf, 921.2 kB.

Kungl. Vitterhetsakademien har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget i rapporten Metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle.
Läs hela yttrandet Pdf, 997.4 kB.

PM till regeringen rörande situationen vid några av våra museer
I ett brev till ministrarna för kultur och för högre utbildning samt till utrikesministern uttrycker Akademien allvarlig oro över de nyligen uppkomna kvalitetshoten mot några av Sveriges mest framstående museer. Det är museer som till följd av sina rika samlingar från många av världens hörn har ett ansvar som sträcker sig långt utöver landets gränser. Kopia på brevet har därför även skickats till Akademiens internationella kontakter och systerorganisationern.
Läs brevet här (på svenska Pdf, 427.1 kB.) (in English Pdf, 505.2 kB.)

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© 2020 KUNGL. VITTERHETSakademien