Kungl. Vitterhetsakademin

Oskarshamn, Småland

Stensjö by

 I kulturreservatet Stensjö by ligger boningshus och ladugårdar till flera gårdar fortfarande samlade som de gjorde på många håll i Småland innan laga skifte genomfördes under 1800-talet. Stensjö by är ett levande landskap med ett rikt biologiskt kulturarv, till exempel hamlade träd och artrika gräsmarker. Den samlade klungbyn, inägorna och hagarna med betande boskap, slingrande grusvägar med kilometerlånga gärdesgårdar och stenmurar och stora skogar ger en föreställning om ett svunnet Småland. Flera scener i Astrid Lindgrens filmer om Barnen i Bullerbyn och Emil i Lönneberga är inspelade här.

Lant- och skogsbruket är igång året runt och arbetet med att återskapa det äldre landskapet som det såg ut kring 1900 fortsätter. Alla markslag som fanns i Stensjö by kring 1900 kommer allteftersom att återställas. Vi sår och återplanterar äldre sorter av spannmål, frukter och bär och i byn kan hända att besökaren möter utrotningshotade lantraser som rödkullakor och hälsingefår samt grisar och höns.
Byn ombildades 2020 till kulturreservat, vilket innebär ett stärkt framtida skydd för hela byn med dess byggnader, åkrar, ängar, hagmark och omfattande skogsområden.

Stensjö var från början namnet på en gård som finns omnämnd redan 1351. Namnet skrevs ursprungligen Steenzöö. Ortnamnet syftade troligen på den steniga kullen öster om den nuvarande byn som låg som en ö omgiven av Virån i öster och stråk av sanka ängar i väster. Den äldsta kartan över Stensjö från 1709 visar en gård på samma ställe som den nuvarande byn. Genom hemmansklyvningar under 1700- och 1800-talen utvecklades gården till en oregelbunden klunga hus. I slutet av 1800-talet bodde fem släktingar och hemmansägare på det som från början var tomten till en av gårdarna i byn. 1883 bodde sammanlagt 176 personer i byn – hemmansägare, arrendatorer, torpare, tjänstefolk, arbetare och inhyses. 

I början av 1900-talet minskade lönsamheten i jordbruket, utflyttningen från byn påbörjades och 1951 lades det sista jordbruket ned. När Kungl. Vitterhetsakademien förvärvade Stensjö by 1960 hade byggnaderna förfallit och åkrar, ängar och betesmark hade växt igen. Under åren som följde restaurerades husen, inägorna röjdes från sly och skog, åkrar odlades upp och det omfattande systemet av hankgärdesgårdar återställdes. Vitterhetsakademiens syfte med förvärvet var att bevara en småländsk skogsby med det omgivande landskapet i hävd.

Stensjö bys bevarande för framtiden möjliggjordes 1960 genom en frikostig donation av Josef Anér och sedan dess har byn ägts och förvaltats av Vitterhetsakademien i Stockholm. Markinnehavet har efterhand utökats och i dag äger Akademien 561 hektar, varav större delen är skog.

kulturreservatet Stensjö by 


På gång i byn

Småländsk barndom för 120 år sedanen heldag med aktiviteter för stora och små den 7 september.

Hantverkskurser i samarbete med Kalmar hemslöjd. Mer information under fliken Kurser eller här.

Visning – Livet i Stensjö by år 1900
Vill du höra hur Stensjöborna bodde och levde på en gård i skogsbygden i nordöstra Småland vid sekelskiftet 1900? Och hur vi arbetar med kulturreservatet idag? Guiden Niina Nordlund visar byn under en timme.
Bokning: niina.nordlund@gmail.com eller 073-382 89 89.


Öppet onsdag–söndag kl. 10–16. Välkommen!

Vanliga frågor

Pysselguiden finns att hämta på kaféet.

Läs mer

 

Från får till garn den 31 augusti 2024 kl. 9–16
Lär dig mer om får och dess ull. Kursledare Kerstin Johansson, erfaren fårägare och slöjdare. Kursen börjar med att Kerstin klipper ett av fåren i Stensjö by och visar hur man kan göra detta både för hand och med maskin. Som deltagare får du vara med och sortera, tvätta, karda och prova på att spinna ull. I samarbete med Kalmar hemslöjd.
Kostnad: 1 350 kr inkl. lunch och fika
Anmälan: thea.ostin@kalmarhemslojd.se (senast 16/8)

läs mer

Kurs i Linspånad den 5-6 oktober 2024
(lördag kl. 9-18, söndag kl. 8.30-14.30)
Kurs för dig som har grundläggande kunskaper i spinning på spinnrock. Under handledning av Marie Ekstedt Bjersing får du möjlighet att utveckla dina färdigheter och din förmåga att spinna olika sorters garn, av både långlin och blånor. Kunskap om efterbehandling av det spunna garnet och genomgång av spinnrockens funktioner, vård och skötsel. I samarbete med Kalmar hemslöjd.
Kostnad: 2 900 kr inkl. lunch och fika
Anmälan: thea.ostin@kalmarhemslojd.se (senast 2/9)

läs mer

Skyddet för landskapet i Stensjö by förutsätter att landskapet fortsätter att brukas och hävdas. Landskapet är resultatet av generationers arbete med stenröjning, odling och ängsslåtter. Boskapsskötseln har också satt sitt avtryck i de omfattande betesmarkerna. Genom den långa hävden finns stor artrikedom och många olika marktyper med skiftande karaktär. I dag fortsätter arbetet med att återskapa det äldre landskapet som det såg ut kring 1900. Lant- och skogsbruket är igång året runt och under de närmaste åren kommer de som besöker kulturreservatet att märka att Stensjö by är i ständig förändring. Alla markslag som fanns i Stensjö by kring 1900 kommer allteftersom att återställas. Vi sår och återplanterar äldre sorter av spannmål, frukter och bär och i byn möts besökaren av utrotningshotade lantraser som rödkullakor och hälsingefår samt grisar och höns.

Trädgårdar
Under de närmaste åren återplanteras fruktträd, bärbuskar och prydnadsväxter som odlades i byn kring 1900 runt husen. Att odla ätbara växter var viktigt och eftersom man förr inte hade klippta gräsmattor slås gräset återigen med lie även på bytomten. Det ger också vinterfoder till boskapen. I de tidigare kålgårdarna (köksträdgårdar) återupptas grönsaks- och potatisodling.

Skogen 
I kulturreservatet Stensjö by ingår för närvarande över 400 hektar skog. Vid förra sekelskiftet var detta byns utmark som användes till bete och för vedfångst och virke till gärdesgårdar och hus. Skogen närmast byn omvandlas nu till skogsbete och allteftersom betesdjuren hittar de bästa betesfläckarna och visar vägen fortsätter röjningen av skogen för att skapa flera gläntor. Skogen ska återföras till ett 1800-talstillstånd – genom borthuggning av gran, utglesning och luckhuggning för att ge plats till gräsrika trädbärande skogsbeten med tall, björk, gran, en och klibbal, och även inslag av ek och andra lövträd. Längre bort från byn dominerades skogen av barrträd. Denna timmerskog ska i första hand användas för att producera byggnadsvirke, gärdesgårdsmaterial (gran och en), ved och andra nyttigheter för byns behov. Den framtida skötseln av skogen innebär en långt mer blandad och åldersmässigt flerskiktad skog än den moderna produktionsskog som hittills dominerat i byn. 

Åkrar
Större delen av de gamla åkrarna används i dag som fodervall för att odla djurens vinterfoder men på några av de riktigt små, gamla åkerytorna nära byn odlas också äldre sorter av råg, korn och havre i ett tresäde, med höstråg, vårsäd och träda.

Madängar och sidvallsängar
Äldre kartor visar hur viktig Virån var för Stensjö by. På de vidsträckta maderna togs vinterfoder till gårdens djur. Fisket i ån var viktigt och Virån kom också att bli en kraftkälla till kvarnar och till en såg. När Virån på våren svämmade över leddes en hel del vatten vidare i ett separat flöde genom sankmarkerna omedelbart öster om byn. Detta vattenflöde var underlaget för sidvallsängarna som drar som ett stråk genom byn. Den som besöker Stensjö by på vintern och tidig vår kan ofta se hela Hemängen översvämmad (direkt öster om parkeringen).

Från maderna och sidvallsängarna skördades olika högvuxna örter, gräs och starr. Allra längst söderut på kulturreservatets marker går det att få ett intryck av hur 1800-talets madängar såg ut. Nära den övergivna landsvägssträckan vid infarten till Stensjö by ligger två gamla madängar. 2019 slogs den ena med slåtterbalk och nu utvidgas slåttern ytterligare. Ambitionen är att den här typen av sidvalls- och madängar ska vara ett särmärke för Stensjö by i jämförelse med andra delar av Småland där hårdvallsängen ofta stått i fokus för naturvård och bevarandeåtgärder.

Hårdvallsäng
De äldre kartorna visar att även hårdvallsängen på torrare mark brukades. Här växte ängsträd typiska för regionen, som lind, ask, vildapel, ek, björk och hassel. Framför allt ask men också lind och i viss mån björk var hamlade, det vill säga man beskar dem regelbundet och tog tillvara löven som vinterfoder till djuren. Hårdvallsängen öster om byn fagas numera på våren, ängen slås med lie under juli och under sensommar och höst betar djuren här.

Beteshagar
När Vitterhetsakademien tog över Stensjö by var de gamla hagmarkerna helt igenväxta med skog och sly. Under 1960- och 1970-talen röjdes markerna och i dag finns 65 hektar naturbetesmark, främst i hagarna väster om byn. Där betar nu ryafår och kor av den utrotningshotade lantrasen rödkulla. Den sammanhängande hävden av hagarna i Stensjö by i över 50 år har gett ett rikt biologiskt kulturarv. Betesfållorna är av olika karaktär vad gäller jordtäcke och markfuktighet vilket skapar stor variation och ökar överlevnadsmöjligheten för gräsmarkernas olika arter. De stora sammanhängande arealerna av naturbetesmark är utmärkande för Stensjö by – särskilt i jämförelse med andra delar av Smålands skogsbygder.

Foto: Urban Wedin

Stensjö by ombildades till kulturreservat i april 2020. I juni 2021 invigdes kulturreservatet av landshövdingen. Läs mer om invigningen.

Stensjö by är Kalmar läns första kulturreservat och det 35:e statliga kulturreservatet i Sverige. Det finns flera kulturreservat i södra och mellersta Sverige som fokuserar på historiskt odlingslandskap, men det är bara Stensjö by som omvandlar över 400 hektar skog till det utseende det hade vid 1800-talets slut.

Kulturreservat är en skyddsform som infördes i miljöbalken 1999. Syftet var att landskap som är präglade av människans långvariga bruk och historia ska kunna få ett lika starkt skydd som naturreservaten. 

Vitterhetsakademien tog 2011 initiativ till att bilda ett kulturreservat av Stensjö by. Det lagliga skyddet för byns bebyggelse och odlingsmarker inskränker sig till att stora delar av fastigheten är ett riksintresse för kulturmiljövården. När Vitterhetsakademien föreslog att Stensjö by av Länsstyrelsen Kalmar skulle förklaras som kulturreservat var det framför allt för att stärka skyddet. Men det har också gett möjlighet till en välbehövlig översyn av principer för skötsel av byggnader och marker i Stensjö. Vitterhetsakademiens förhoppning är att kulturreservatet ska stärka samarbetet mellan Akademien, Länsstyrelsen, Oskarshamns kommun och lokala föreningar och nätverk.

Utvecklandet av skötselplanen för Kulturreservatet Stensjö by har skett i nära samverkan mellan Vitterhetsakademien och Länsstyrelsen i Kalmar län. Konsulter med olika specialistkompetens har bidragit med underlag till grund för den skötselplan som nu föreligger.

Följande rapporter finns tillgängliga via denna sida:

Läs mer: Gamla markslag kommer tillbaka när Stensjö by blir länets första kulturreservat av Mats Widgren (tidskriften Stenmuren) Pdf, 1.6 MB.

Artiklar om Stensjö by publicerade i Barometern och Oskarshamns-Tidningen

Avstängd vandringsled

Lomgölsslingan som går på Stensjö bys marker är för närvarande avstängd. Anledningen är att granar som har dödats av angrepp av barkborrar sedan 2018 är försvagade och torra. De fallfärdiga träden, som bildar en så kallad skelettskog, gör det riskfyllt att beträda skogen. Slingan genom lomskogen går genom ett biotopskyddsområde där skogen ej brukas. Vi hänvisar besökare till byns övriga vandringsleder.

För dig som rör dig på hela Stensjö bys marker gäller att vara aktsam även i övriga områden då vi har avsatt delar av skogen till naturvård och följaktligen inte avverkar samtliga angripna träd.

I kulturreservatet är det förbjudet att:

 • Parkera motorfordon, husbil, husvagn eller släpvagn annat än på anvisad parkeringsplats.
 • Cykla utanför grusvägar.
 • Tälta i inhägnad betesmark.
 • Medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat.
 • Elda annat än på särskilt anvisade platser.
 • Skada eller göra åverkan på levande eller döda träd och buskar.
 • Medvetet störa tamboskap och vilda djur.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

 • Sätta upp skyltar, ledmarkeringar, snitslar eller liknande anordning.
 • Anordna tävlingar eller andra organiserade evenemang.
 • Samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Samla in insekter eller andra ryggradslösa djur med fällor som dödar.
 • Använda drönare.

Hans Nilsson, tillsynsperson
hans.nilsson@vitterhetsakademien.se
070-258 05 96

Tilias kafé
Kafe.stensjo@vitterhetsakademien.se
073-023 68 97

Stensjö by är Kalmar läns första kulturreservat, bildat 2020.

Förvaltare Kungl. Vitterhetsakademien

Tillsynsmyndighet Länsstyrelsen i Kalmar län www.lansstyrelsen.se/kalmar

Yta 555 hektar. 

Läge Döderhults socken i Oskarshamns kommun, Kalmar län. 

Syfte Att bruka, levandegöra och för framtiden bevara ett värdefullt kulturpräglat landskap i en småländsk skogsby och lyfta fram berättelser om de människor som har bott och verkat i byn vid tiden kring sekelskiftet 1900. 

Tillgänglighet Öppet året runt. Bilväg fram till byns parkering. Grusvägar och stigar i terräng. Barnvagnar och rullstolar hänvisas till vägar. Toaletter finns vid parkeringen. Byggnader med nyckelsymbol är öppna för besökare, bland annat en mindre utställning om byns historia. 

Vandringsleder Viråslingan (1,3 km), Ängsslingan (1,3 km), Skogsslingan (2,9 km), Madslingan (1,8 km), Mörkeviksslingan (1,3 km). Även Ostkustleden går genom byn.

Färdväg Stensjö by ligger 10 km norr om Oskarshamn. Skyltad avfart från väg E22.

I kulturreservatet finns en begränsad mängd parkeringsplatser, en parkering finns vid landsvägen. Överväg gärna att resa hit hållbart med Kalmar länstrafik. Hållplats Ängelstorp trafikeras regelbundet av buss 160 och till hållplats Stensjö by vsk trafikerar buss 47 och närtrafiken. Närtrafiken måste beställas i förväg hos Kalmar länstrafik. Från båda hållplatserna är det cirka två kilometers promenad till mitten av Stensjö by.
Sök resa och köp biljett på Kalmar länstrafik.

Informationsskylt Pdf, 1.3 MB.

Besök med buss
Bussbolag behöver anmäla ankomst i förväg eftersom det endast finns utrymme för en buss att parkera och vända på parkeringen i byn.

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien