Kungliga Vitterhetsakademin

sök ledamot:

AV LARS-OLOF SKOGLUND

Bakgrund
Föreliggande ledamotsförteckning har som grund den Matrikel över ledamöter av Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien som professor Bengt Hildebrand utgav 1954 omfattande tiden 1753–1953 och som återutgavs 1994 med ett supplement för tiden 1954–1990 av fil. dr Åke Lilliestam och Margit Engström. Lilliestam/Engström tillämpade samma utgivningsprinciper som Hildebrand.

Redovisningen av ledamöterna i 1954 års matrikel kännetecknas av två påfallande, avsiktliga skillnader: dels den mellan levande och döda ledamöter av alla kategorier, dels den mellan svenska och utländska, likaledes av alla kategorier.

Vad gäller de ledamöter som levde vid utgången av 1953 anges invalsnummer, fullständigt namn, födelsedatum, yrke eller titel vid inval, bostads- eller verksamhetsort, eventuell befattning som Akademiens preses eller sekreterare samt invalsdatum. För döda svenska ledamöter tillkommer förutom dödsdatum ytterligare uppgifter: var ledamotens arkiv eller efterlämnade papper förvaras, ledamotens tryckta självbiografi, memoarer, brev och liknande, samt biografiska referenser (hänvisning till biografiska uppslagsverk samt till vetenskaplig litteratur där väsentligare uppgifter om ledamoten kan återfinnas).

För utländska ledamöter anges endast fullständigt namn, födelse- och i förekommande fall dödsår (ej datum), titel, bostads- eller verksamhetsort och datum för inval.

Under år 2001 beslutade Akademien att ytterligare komplettera sin matrikel och då genom en återutgivning av hela ledamotsförteckningen från begynnelsen fram till dåtid. Uppdraget gick till fil. mag. Jonas Kuschner som inledningsvis lät skanna den tidigare utgåvan från 1994, varefter följde en kontroll av detta. Sedan påbörjades en förhållandevis omfattande revidering och uppdatering av uppgifterna samt en komplettering med de nytillkomna ledamöterna 1991–2002.

Redovisningsskillnaderna mellan levande och avlidna ledamöter bibehölls. Vad gäller de svenska ledamöterna har uppgifterna i 1954/94 års matrikel granskats, rättelser införts, uppgifter om de ledamöter som dött sedan 1994 tillförts, nya litteraturuppgifter tillagts, äldre föråldrade referenser, ersatta genom nyutkommen litteratur, strukits m. m. Den största skillnaden gäller dock de utländska ledamöterna där Kuschners ambition var att redovisa dem på samma sätt som svenska ledamöter. Ett mycket omfattande kompletteringsarbete inleddes, vilket underlättades av att internet tillkommit, där personuppgifter och hänvisningar till litteratur av olika slag fanns att tillgå, något som ju inte förelåg i början av 1950-talet eller ens 1994.

I slutet av 2008 fick fil. lic. Lars-Olof Skoglund Akademiens uppdrag att under två arbetsmånader fortsätta och i möjligaste mån göra Kuschners arbete tillgängligt för någon form av publicering. Matrikeln skulle omfatta tiden till och med 2009; detta arbete slutfördes under 2010. Det säger sig självt att matrikeln på intet sätt, när det gäller de avlidna ledamöterna, är så fullständig eller så konsekvent utformad som önskvärt vore. Till detta har varken funnits tid eller tillräcklig kompetens hos dem som fått uppdraget. Det senare kan illustreras med följande exempel: Akademiens utländska ledamöter representerar t.o.m. 2009 drygt 20 olika språk, alla självfallet sådana varpå vetenskaplig litteratur publiceras. Beträffande relevant litteratur på något av de nordiska språken eller de större västeuropeiska språken är ju problemet inte så stort men värre blir det med t. ex. turkiska och kinesiska. En annan ojämnhet föreligger i referenserna till nekrologer i dagspressen. Inte bara nekrologer över utländska ledamöter skulle kunna mångfaldigas avsevärt – nu saknas de nästan helt – utan även de svenska skulle kunna kompletteras. Ytterligare exempel på ojämnheter mellan svenska och utländska ledamöter finns. Slutligen föreligger ju en ”naturlig” ojämnhet däri att ledamöterna – både svenska och utländska – har varit föremål för mycket skiftande intresse; många har inte behandlats i den vetenskapliga litteraturen i någon större utsträckning.

Sammanfattningsvis kan man således räkna med att de omfångsrika biografierna är tämligen kompletta, medan de kortfattade likaledes kan vara förhållandevis kompletta men också i skiftande grad ofullständiga.

FÖRKORTNINGAR SOM FÖREKOMMER I MATRIKELN (Listan är ofullständig!)

AB = Aftonbladet
AFL = Almindeligt Forfatter-lexicon …, vol. 1-6 (1843–68, nytr. 1962–65)
ADB = Allgemeine Deutsche Biographie 1–55 (1875–1912)
AEI eller IAE = det isländska biografiska lexikonet
ALMA =
ANF = Arkiv för nordisk filologi
ATA = Antikvarisk-Topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet
BAW = Die Berliner Akademie der Wissenschaften: Ihre Mitglieder und Preisträger 1700–1990 (1992)
BBKL = Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon 1– (1975–)
BBL = Biblioteksbladet
Biografiskt lexikon för Finland: 1 Svenska tiden (2008), 2 Ryska tiden (2009)
BJ = Biographisches Jahrbuch und deutsches Nekrolog 1–18 (1897–1917)
BNB = Biographie Nationale de Belgique 1–44 (inkl. supplement, 1866–1986)
Boia, GHMA =
BSOAS = Bulletin of the School of Oriental and African Studies
CE = Catholic Encyclopedia 1–15 (1907–1912)
CP = The Complete Peerage of England, Scotland, Ireland, Great Britain and the United Kingdom 1–13 (1910–59)
DAB = Dictionary of American Biography 1–20 (1928–1946)
DBBL = Deutschbaltisches Biographisches Lexikon 1710–1960 (1970)
DBE = Deutsche Biographische Enzyklopädie 1–13 (1995–2003)
DBFC =
DBI = Dizionario Biografico degli Italiani 1– (1960–)
DBL2 = Dansk Biografisk Lexikon 1–27 (1933–44) kolla
DBL3 = Dansk Biografisk Lexikon 1–16 (1979–1984)
DBM =
DGU =
DN = Dagens Nyheter
DBF = Dictionnaire de Biographie Française 1– (1932–)
DLL = Deutsches Litteratur-Lexikon 1– (1968–)
DNB = Dictionary of National Biography 1–63 (1885–1900) med många supplement 1912–1996 kolla
EHCA =
ETSR = Eesti teaduslik selts Rootsis [Estniska lärdomssällskapet i Sverige]
FT = Finsk Tidskrift
GHM = Göteborgs högskolas matrikel
GHT = Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning
GP = Göteborgsposten
GSF = Genealogiska Samfundet i Finland
GUB = Göteborgs universitetsbibliotek
H = handlingar (i vissa sammansättningar)
HLS = Historiska och Litteraturhistoriska studier, Helsingfors
Hoops RGA = Reallexikon der germanischen Altertumskunde 1–37 (2. uppl. 1973–2008)
HT = Historisk tidskrift
HTF = Historisk tidskrift för Finland
HVSL = Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund
HVSU = Kungl. Humanistiska vetenskaps-samfundet i Uppsala
IDA = International Dictionary of Anthropologists (1991)
JAOS = Journal of the American Oriental Society
KB = Kungliga Biblioteket
KFÅ=Karolinska förbundets årsbok
KVA = Kungl. Vetenskapsakademien
KrVA = Kungl. Krigsvetenskapsakademien
KVHAA = Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
KVittA = Kungl. Vitterhets Akademien
KVVS = Kungl. Vitterhets- och Vetenskapssamhället i Göteborg
LG = Lexicon Grammaticorum. Who’s who in the History of World Linguistics (1996)
LUB = Lunds universitetsbibliotek
LUM = Lunds universitets matrikel
MEL = Magyar Életrajzi Lexikon 1–2 (1967–1969)
NB = Nasjonalbiblioteket, Oslo
NBL1 = Norsk Biografisk Leksikon 1–19 (1923–1983) kolla
NBL2 = Norsk Biografisk Leksikon 1–10 (1999–2005)
NCAB = National Cyclopedia of American Biography 1–49 (1893–1966)
NF =
NNF-Nytt = Norsk Numismatisk Forening-Nytt
NNUM = Nordisk numismatisk unions medlemsblad
NNÅ = Nordisk Numismatisk Årsskrift
NRA = National Register of Archives (?enbart på nätet)
NTBB = Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen
ODNB = Oxford Dictionary of National Biography 1–60 (2004)
PHT = Personhistorisk tidskrift
Porträttmatr. 1 = Porträttmatrikel över ledamöter av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 1753–1958 (1959)
Porträttmatr. 2 = Porträttmatrikel (November 2008)
PSB =Polski Słownik Biograficzny
RA = Riksarkivet
RBS = Russikij biograficheskij slovar’ 1–25 (+ diverse senare index) 1896–1918.
SA = Svenska Akademien
SAT = Svenska autografsällskapets tidskrift
SBL = Svenskt Biografiskt Lexikon 1– (1918–)
SDS = Sydsvenska Dagbladet Snällposten
SkS = Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia
SLB = Svensk litteraturhistorisk bibliografi
SLH = Sveriges läkarehistoria
SMoK = Svenska män och kvinnor 1–8 (1942–1955)
SOFI = Institutet för språk och folkminnen
StHM = Stockholms högskolas matrikel
StT = Stockholms-Tidningen
Suomen Kansallisbiografia 1–10 (2003–2007)
SvD = Svenska dagbladet
SvJT = Svensk Juristtidning
UNT = Upsala Nya Tidning
UUB = Uppsala universitetsbibliotek
UUM = Uppsala universitets matrikel
VS = Kungl. Vetenskaps-societeten i Uppsala
VSL = Vetenskapssocieteten i Lund
ZDMG = Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft
ZfdPh = Zeitschrift für deutsche Philologie
Å = Årsbok (i vissa sammansättningar)
ÖBL = Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 1– (1954–)


 1. 2017
  Lundkvist, Sven Edvin
  f.d. riksarkivarie, förutvarande professor i historia vid Umeå universitet
  Avliden 2017-01-07
  MinnesteckningPDF
 2. 2016
  Odén, Birgitta
  professor i historia vid Lunds universitet
  Avliden 2016-05-05
  MinnesteckningPDF
 3. 2015
  Adamson, Rolf Erik
  professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet
  Avliden 2015-03-19
  MinnesteckningPDF
 4. 2014
  Korlén, Hans Gustav Vilhelm
  professor i tyska vid Stockholms universitet
  Avliden 2014-10-10
  MinnesteckningPDF
 5. Dahllöf, Urban Sigurd
  professor i pedagogik vid Uppsala universitet
  Avliden 2014-08-28
  MinnesteckningPDF
 6. Brehmer, Berndt Olov
  professor i ledningsvetenskap, särskilt beslutsprocesser, vid Försvarshögskolan
  Avliden 2014-05-19
  MinnesteckningPDF
 7. 2013
  Widmark, Gunvor Margareta
  professor emerita i svenska språket, särskilt nusvenska, vid Uppsala universitet
  Avliden 2013-10-26
  MinnesteckningPDF
 8. Ling, Jan Nils
  professor i musikvetenskap, f.d. rektor Göteborgs universitet
  Avliden 2013-10-03
  MinnesteckningPDF
 9. Fries, Claes Sigurd Elias
  professor i svenska språket vid Umeå universitet
  Avliden 2013-06-24
  MinnesteckningPDF
 10. Malmer, Brita Ingrid Maria
  professor i numismatik och penninghistoria vid Stockholms universitet
  Avliden 2013-05-08
  MinnesteckningPDF
 11. Stenelo, Lars Åke Göran
  professor i statsvetenskap vid Lunds universitet
  Avliden 2013-03-17
  MinnesteckningPDF
 12. Gustavsson, Sven Ronald
  professor i slaviska språk vid Uppsala universitet
  Avliden 2013-02-12
  MinnesteckningPDF
 13. Gram Holmström, Kirsten
  professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet
  Avliden 2013-02-10
  MinnesteckningPDF
 14. 2012
  Andersson, Per Greger
  professor i musikvetenskap vid Lunds universitet
  Avliden 2012-12-28
  MinnesteckningPDF
 15. Jacobson Söderman, Harriet Anita
  professor i etnologi, särskilt utomeuropeisk, vid Uppsala universitet
  Avliden 2012-10-02
  MinnesteckningPDF
 16. Schaar, Claes Göran Gustav Victor
  professor emeritus i engelska språket och engelskspråkig litteratur vid Lunds universitet
  Avliden 2012-05-19
  MinnesteckningPDF
 17. Hagberg, Ulf Erik
  docent, f.d. museidirektör vid Statens historiska museum
  Avliden 2012-03-06
  MinnesteckningPDF
 18. Landgren, Bengt
  professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet
  Avliden 2012-01-02
  MinnesteckningPDF
 19. 2011
  Lienhard, Siegfried Jakob
  professor emeritus i indologi, särskilt nyindisk filologi, vid Stockholms universitet
  Avliden 2011-03-06
  MinnesteckningPDF
 20. Almgren, Bertil Oscar
  professor emeritus i nordisk och jämförande fornkunskap vid Uppsala universitet
  Avliden 2011-03-04
  MinnesteckningPDF
 21. 2010
  Stjernquist, Berta Ingeborg
  professor emerita i arkeologi, särskilt nordeuropeisk, vid Lunds universitet
  Avliden 2010-08-19
  MinnesteckningPDF
 22. Frykman, Erik
  professor emeritus i engelska, särskilt engelskspråkig litteratur, vid Göteborgs universitet
  Avliden 2010-07-22
  MinnesteckningPDF
 23. Sigurd, Gustav Bengt
  professor emeritus i allmän språkvetenskap vid Lunds universitet
  Avliden 2010-07-07
  MinnesteckningPDF
 24. Bruce, Lars Gösta
  professor i fonetik vid Lunds universitet
  Avliden 2010-06-15
  MinnesteckningPDF
 25. Fehrman, Carl Abraham Daniel
  professor emeritus i litteraturhistoria med poetik vid Lunds universitet
  Avliden 2010-05-24
  MinnesteckningPDF
 26. Halldén, Sören Ingemar
  professor emeritus i teoretisk filosofi vid Lunds universitet
  Avliden 2010-01-07
  MinnesteckningPDF
 27. 2009
  Järv, Harry Johannes
  biblioteksråd vid Kungl. biblioteket, fil. hedersdr.
  Avliden 2009-12-21
  MinnesteckningPDF
 28. Furuland, Lars Gunnar Anton
  professor i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi, vid Uppsala universitet
  Avliden 2009-12-01
  MinnesteckningPDF
 29. Runeby, Nils Olof Richard
  professor i idéhistoria vid Stockholms universitet, tidigare professor vid Kiels universitet
  Avliden 2009-11-22
  MinnesteckningPDF
 30. 2008
  Lagergren, Gunnar Karl Andreas
  Riksmarskalk, hovrättspresident, ledamot av Permanenta skiljedomstolen i Haag och ledamot av Europeiska domstolen för de mänskliga rätigheterna i Strasbourg; jur. hedersdr.
  Avliden 2008-12-28
  MinnesteckningPDF
 31. Åsdahl Holmberg, Ella Märta Matilda
  professor i tyska vid Göteborgs universitet
  Avliden 2008-12-02
  MinnesteckningPDF
 32. Agell, Anders Lennart G:son
  professor emeritus i civilrätt vid Uppsala universitet
  Avliden 2008-11-06
  MinnesteckningPDF
 33. Åström, Paul Fredrik Karl
  professor i antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs universitet
  Avliden 2008-10-04
  MinnesteckningPDF
 34. Åman, Anders Ivar Ludvig
  professor i konstvetenskap vid Uppsala universitet
  Avliden 2008-07-14
  MinnesteckningPDF
 35. Westin, Gunnar Torvald
  professor i historia vid Stockholms universitet
  Avliden 2008-07-14
  MinnesteckningPDF
 36. Linders, Marrit Tullia
  professor i antikens kultur och samhällsliv vid Uppsala universitet
  Avliden 2008-05-25
  MinnesteckningPDF
 37. Bergh, Nils Anders Birger
  professor i latin vid Lunds universitet
  Avliden 2008-04-17
  MinnesteckningPDF
 38. Ellegård, Henrik Alvar
  professor i engelska språket och litteraturen vid Göteborgs universitet
  Avliden 2008-02-08
  MinnesteckningPDF
 39. 2007
  Hyenstrand, Gustav Åke
  professor i arkeologi vid Stockholms universitet
  Avliden 2007-11-28
  MinnesteckningPDF
 40. Andrén, Åke
  professor i praktisk teologi vid Uppsala universitet
  Avliden 2007-10-04
  MinnesteckningPDF
 41. Malmer, Mats Erik Gustaf Sigurd
  professor i arkeologi, särskilt nordeuropeisk, vid Stockholms universitet, tidigare professor i nordisk och jämförande fornkunskap vid Lunds universitet
  Avliden 2007-10-03
  MinnesteckningPDF
 42. 2006
  Holmberg, Åke Ernst Vilhelm
  professor i historia, särskilt modern historia, vid Göteborgs universitet
  Avliden 2006-12-21
  MinnesteckningPDF
 43. Fogelmarck, Stig Fredrik Ugglas G:son
  överintendent och chef för Kungl. husgerådskammaren
  Avliden 2006-06-24
  MinnesteckningPDF
 44. Gyllensten, Lars Johan Wictor
  f.d. professor i histologi vid Karolinska institutet, f.d. Svenska Akademiens ständige sekreterare, f.d. ordförande i Nobelstiftelsens styrelse, författare
  Avliden 2006-05-25
  MinnesteckningPDF
 45. 2005
  Moberg, Lennart Albert
  professor i nordiska språk vid Uppsala universitet
  Avliden 2005-10-25
  MinnesteckningPDF
 46. Dahmén, Erik Verner Harald
  professor i nationalekonomi med ekonomisk och social historia vid Handelshögskolan i Stockholm
  Avliden 2005-08-16
  MinnesteckningPDF
 47. Lindberger, Örjan
  professor i litteraturhistoria med poetik vid Stockholms universitet
  Avliden 2005-06-29
  MinnesteckningPDF
 48. Hammarström, Ingrid Linnéa
  professor i historia, särskilt stads- och kommunhistoria, vid Stockholms universitet
  Avliden 2005-03-27
  MinnesteckningPDF
 49. Hildebrand, Karl-Gustaf
  professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet; diktare
  Avliden 2005-01-30
  MinnesteckningPDF
 50. 2004
  Wallner, Bo
  professor i musikhistoria och musikalisk formlära vid Musikhögskolan i Stockholm
  Avliden 2004-11-17
  MinnesteckningPDF
 51. Gierow, Pär Göran Axel
  professor i antikens kultur och samhällsliv vid Lunds universitet
  Avliden 2004-09-24
  MinnesteckningPDF
 52. Hägerstrand, Stig Torsten Erik
  professor i geografi, särskilt kulturgeografi med ekonomisk geografi, vid Lunds universitet
  Avliden 2004-05-03
  MinnesteckningPDF
 53. Holmér, Gustaf Carl Arvid
  professor i romanska språk, särskilt franska vid Stockholms universitet
  Avliden 2004-03-16
  MinnesteckningPDF
 54. Gyllensvärd, Bo Vilhelm
  professor, museidirektör vid Östasiatiska museet i Stockholm
  Avliden 2004-01-12
  MinnesteckningPDF
 55. 2003
  Ruke-Dravina, Velta Tatjana
  professor i baltiska språk vid Stockholms universitet
  Avliden 2003-05-07
  MinnesteckningPDF

Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Matrikel

Matrikeln är en förteckning över Akademiens ledamöter sedan instiftandet 1753. Den är uppställd efter nummer och nummerföljden styrs av tidpunkten för invalet. I Kongl. Swenska Witterhets Academien (1753–1786) är ledamöterna indelade efter två kategorier: svenska och utländska ledamöter. I Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (från 1786) är ledamöterna indelade i fem kategorier: hedersledamöter, arbetande ledamöter, utländska ledamöter, korresponderande svenska ledamöter och korresponderande utländska ledamöter. I Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien är hedersledamöter, svenska ledamöter och utländska ledamöter fördelade på två klasser, historisk-antikvariska klassen och filosofisk-filologiska klassen.

Bibliografiska uppgifter i matrikeln avser inte att vara fullständiga utan är till för att ge läsaren en möjlighet att ta reda på vem personen var, eller – när det gäller mera kända personer – var huvudlitteraturen finns.

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80
Bankgiro: 535-3552

E-post:
kansli@vitterhetsakademien.se

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 StockholmIntegritetspolicy/GDPR

© 2020 KUNGL. VITTERHETSakademien