Kungl. Vitterhetsakademin

sök ledamot

AV LARS-OLOF SKOGLUND

Bakgrund
Föreliggande ledamotsförteckning har som grund den Matrikel över ledamöter av Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien som professor Bengt Hildebrand utgav 1954 omfattande tiden 1753–1953 och som återutgavs 1994 med ett supplement för tiden 1954–1990 av fil. dr Åke Lilliestam och Margit Engström. Lilliestam/Engström tillämpade samma utgivningsprinciper som Hildebrand.

Redovisningen av ledamöterna i 1954 års matrikel kännetecknas av två påfallande, avsiktliga skillnader: dels den mellan levande och döda ledamöter av alla kategorier, dels den mellan svenska och utländska, likaledes av alla kategorier.

Vad gäller de ledamöter som levde vid utgången av 1953 anges invalsnummer, fullständigt namn, födelsedatum, yrke eller titel vid inval, bostads- eller verksamhetsort, eventuell befattning som Akademiens preses eller sekreterare samt invalsdatum. För döda svenska ledamöter tillkommer förutom dödsdatum ytterligare uppgifter: var ledamotens arkiv eller efterlämnade papper förvaras, ledamotens tryckta självbiografi, memoarer, brev och liknande, samt biografiska referenser (hänvisning till biografiska uppslagsverk samt till vetenskaplig litteratur där väsentligare uppgifter om ledamoten kan återfinnas).

För utländska ledamöter anges endast fullständigt namn, födelse- och i förekommande fall dödsår (ej datum), titel, bostads- eller verksamhetsort och datum för inval.

Under år 2001 beslutade Akademien att ytterligare komplettera sin matrikel och då genom en återutgivning av hela ledamotsförteckningen från begynnelsen fram till dåtid. Uppdraget gick till fil. mag. Jonas Kuschner som inledningsvis lät skanna den tidigare utgåvan från 1994, varefter följde en kontroll av detta. Sedan påbörjades en förhållandevis omfattande revidering och uppdatering av uppgifterna samt en komplettering med de nytillkomna ledamöterna 1991–2002.

Redovisningsskillnaderna mellan levande och avlidna ledamöter bibehölls. Vad gäller de svenska ledamöterna har uppgifterna i 1954/94 års matrikel granskats, rättelser införts, uppgifter om de ledamöter som dött sedan 1994 tillförts, nya litteraturuppgifter tillagts, äldre föråldrade referenser, ersatta genom nyutkommen litteratur, strukits m. m. Den största skillnaden gäller dock de utländska ledamöterna där Kuschners ambition var att redovisa dem på samma sätt som svenska ledamöter. Ett mycket omfattande kompletteringsarbete inleddes, vilket underlättades av att internet tillkommit, där personuppgifter och hänvisningar till litteratur av olika slag fanns att tillgå, något som ju inte förelåg i början av 1950-talet eller ens 1994.

I slutet av 2008 fick fil. lic. Lars-Olof Skoglund Akademiens uppdrag att under två arbetsmånader fortsätta och i möjligaste mån göra Kuschners arbete tillgängligt för någon form av publicering. Matrikeln skulle omfatta tiden till och med 2009; detta arbete slutfördes under 2010. Det säger sig självt att matrikeln på intet sätt, när det gäller de avlidna ledamöterna, är så fullständig eller så konsekvent utformad som önskvärt vore. Till detta har varken funnits tid eller tillräcklig kompetens hos dem som fått uppdraget. Det senare kan illustreras med följande exempel: Akademiens utländska ledamöter representerar t.o.m. 2009 drygt 20 olika språk, alla självfallet sådana varpå vetenskaplig litteratur publiceras. Beträffande relevant litteratur på något av de nordiska språken eller de större västeuropeiska språken är ju problemet inte så stort men värre blir det med t. ex. turkiska och kinesiska. En annan ojämnhet föreligger i referenserna till nekrologer i dagspressen. Inte bara nekrologer över utländska ledamöter skulle kunna mångfaldigas avsevärt – nu saknas de nästan helt – utan även de svenska skulle kunna kompletteras. Ytterligare exempel på ojämnheter mellan svenska och utländska ledamöter finns. Slutligen föreligger ju en ”naturlig” ojämnhet däri att ledamöterna – både svenska och utländska – har varit föremål för mycket skiftande intresse; många har inte behandlats i den vetenskapliga litteraturen i någon större utsträckning.

Sammanfattningsvis kan man således räkna med att de omfångsrika biografierna är tämligen kompletta, medan de kortfattade likaledes kan vara förhållandevis kompletta men också i skiftande grad ofullständiga.

FÖRKORTNINGAR SOM FÖREKOMMER I MATRIKELN (Listan är ofullständig!)

AB = Aftonbladet
AFL = Almindeligt Forfatter-lexicon …, vol. 1-6 (1843–68, nytr. 1962–65)
ADB = Allgemeine Deutsche Biographie 1–55 (1875–1912)
AEI eller IAE = det isländska biografiska lexikonet
ALMA =
ANF = Arkiv för nordisk filologi
ATA = Antikvarisk-Topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet
BAW = Die Berliner Akademie der Wissenschaften: Ihre Mitglieder und Preisträger 1700–1990 (1992)
BBKL = Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon 1– (1975–)
BBL = Biblioteksbladet
Biografiskt lexikon för Finland: 1 Svenska tiden (2008), 2 Ryska tiden (2009)
BJ = Biographisches Jahrbuch und deutsches Nekrolog 1–18 (1897–1917)
BNB = Biographie Nationale de Belgique 1–44 (inkl. supplement, 1866–1986)
Boia, GHMA =
BSOAS = Bulletin of the School of Oriental and African Studies
CE = Catholic Encyclopedia 1–15 (1907–1912)
CP = The Complete Peerage of England, Scotland, Ireland, Great Britain and the United Kingdom 1–13 (1910–59)
DAB = Dictionary of American Biography 1–20 (1928–1946)
DBBL = Deutschbaltisches Biographisches Lexikon 1710–1960 (1970)
DBE = Deutsche Biographische Enzyklopädie 1–13 (1995–2003)
DBFC =
DBI = Dizionario Biografico degli Italiani 1– (1960–)
DBL2 = Dansk Biografisk Lexikon 1–27 (1933–44) kolla
DBL3 = Dansk Biografisk Lexikon 1–16 (1979–1984)
DBM =
DGU =
DN = Dagens Nyheter
DBF = Dictionnaire de Biographie Française 1– (1932–)
DLL = Deutsches Litteratur-Lexikon 1– (1968–)
DNB = Dictionary of National Biography 1–63 (1885–1900) med många supplement 1912–1996 kolla
EHCA =
ETSR = Eesti teaduslik selts Rootsis [Estniska lärdomssällskapet i Sverige]
FT = Finsk Tidskrift
GHM = Göteborgs högskolas matrikel
GHT = Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning
GP = Göteborgsposten
GSF = Genealogiska Samfundet i Finland
GUB = Göteborgs universitetsbibliotek
H = handlingar (i vissa sammansättningar)
HLS = Historiska och Litteraturhistoriska studier, Helsingfors
Hoops RGA = Reallexikon der germanischen Altertumskunde 1–37 (2. uppl. 1973–2008)
HT = Historisk tidskrift
HTF = Historisk tidskrift för Finland
HVSL = Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund
HVSU = Kungl. Humanistiska vetenskaps-samfundet i Uppsala
IDA = International Dictionary of Anthropologists (1991)
JAOS = Journal of the American Oriental Society
KB = Kungliga Biblioteket
KFÅ=Karolinska förbundets årsbok
KVA = Kungl. Vetenskapsakademien
KrVA = Kungl. Krigsvetenskapsakademien
KVHAA = Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
KVittA = Kungl. Vitterhets Akademien
KVVS = Kungl. Vitterhets- och Vetenskapssamhället i Göteborg
LG = Lexicon Grammaticorum. Who’s who in the History of World Linguistics (1996)
LUB = Lunds universitetsbibliotek
LUM = Lunds universitets matrikel
MEL = Magyar Életrajzi Lexikon 1–2 (1967–1969)
NB = Nasjonalbiblioteket, Oslo
NBL1 = Norsk Biografisk Leksikon 1–19 (1923–1983) kolla
NBL2 = Norsk Biografisk Leksikon 1–10 (1999–2005)
NCAB = National Cyclopedia of American Biography 1–49 (1893–1966)
NF =
NNF-Nytt = Norsk Numismatisk Forening-Nytt
NNUM = Nordisk numismatisk unions medlemsblad
NNÅ = Nordisk Numismatisk Årsskrift
NRA = National Register of Archives (?enbart på nätet)
NTBB = Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen
ODNB = Oxford Dictionary of National Biography 1–60 (2004)
PHT = Personhistorisk tidskrift
Porträttmatr. 1 = Porträttmatrikel över ledamöter av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 1753–1958 (1959)
Porträttmatr. 2 = Porträttmatrikel (November 2008)
PSB =Polski Słownik Biograficzny
RA = Riksarkivet
RBS = Russikij biograficheskij slovar’ 1–25 (+ diverse senare index) 1896–1918.
SA = Svenska Akademien
SAT = Svenska autografsällskapets tidskrift
SBL = Svenskt Biografiskt Lexikon 1– (1918–)
SDS = Sydsvenska Dagbladet Snällposten
SkS = Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia
SLB = Svensk litteraturhistorisk bibliografi
SLH = Sveriges läkarehistoria
SMoK = Svenska män och kvinnor 1–8 (1942–1955)
SOFI = Institutet för språk och folkminnen
StHM = Stockholms högskolas matrikel
StT = Stockholms-Tidningen
Suomen Kansallisbiografia 1–10 (2003–2007)
SvD = Svenska dagbladet
SvJT = Svensk Juristtidning
UNT = Upsala Nya Tidning
UUB = Uppsala universitetsbibliotek
UUM = Uppsala universitets matrikel
VS = Kungl. Vetenskaps-societeten i Uppsala
VSL = Vetenskapssocieteten i Lund
ZDMG = Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft
ZfdPh = Zeitschrift für deutsche Philologie
Å = Årsbok (i vissa sammansättningar)
ÖBL = Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 1– (1954–)

2020— Peter Gillgren

2014—2019 Anders Cullhed

2006—2013 Gunnel Engwall

2002—2006 Anders Jeffner

1994—2001 Inge Jonsson

1985—1993 Stig Fredrik Strömholm

1978—1984 Torgny Säve-Söderbergh

1974—1977 Dag Ludvig Norberg

1965—1973 Dag Alvar Strömbäck

1956—1964 Klas Bernhard Johannes Karlgren

1951—1955 Jon Sigurd Curman

1945—1950 HKH Kronprins Gustaf Adolf

1940—1945 Carl Otto Birger Wedberg

1938—1939 Ludvig Vilhelm Albert Stavenow

1922—1937 Johan Henrik Emil Schück

1919—1921 Gustaf Oscar Augustin Montelius

1906—1918 Johan Fredrik Ivar Afzelius

1901—1905 Gustaf Fredrik Gilljam

1890—1890 Carl Gustaf Styffe

1890—1900 Oscar Magnus Fredrik Björnstjerna

1889—1889 Henrik Ragnar Törnebladh

1889—1890 Louis Gerard De Geer

1888—1888 Adam Casimir Ludvig Lewenhaupt

1888—1889 Olof Simon Rydberg

1887—1887 Helgo Nikolaus Zetterwall

1887—1888 Robert Mauritz Bowallius

1886—1886 Esaias Henrik Vilhelm Tegnér

1886—1887 Carl Fredrik Wærn

1885 Hans Ludvig Forssell

1885—1886 Henrik Ragnar Törnebladh

1884 Olof Simon Rydberg

1884—1885 Louis Gerard De Geer

1883 Fredrik Ferdinand Carlson

1883—1884 Carl Gustaf Malmström

1882 Anton Niclas Sundberg

1882—1883 Carl Fredrik Wærn

1881 Nils Gabriel Djurklou

1881—1882 Gustaf (Gösta) Adolf Vive Sparre

1880 Peter von Möller

1880—1881 Hans Ludvig Forssell

1879 Gustaf (Gösta) Adolf Vive Sparre

1879—1880 Sven Nilsson

1878 Henning Ludvig Hugo Hamilton

1878—1879 Louis Gerard De Geer

1877 Wilhelm Erik Svedelius

1877—1878 Oscar Magnus Fredrik Björnstjerna

1876 Johan Erik Rydqvist

1876—1877 Gustaf (Gösta) Adolf Vive Sparre

1875 Louis Gerard De Geer

1875—1876 Fredrik Ferdinand Carlson

1874 Robert Mauritz Bowallius

1874—1875 Henning Ludvig Hugo Hamilton

1873 Anders Fryxell

1873—1874 Johan Erik Rydqvist

1872 Henning Luvig Hugo Hamilton

1872—1873 Christoffer Rutger Ludvig Manderström

1871 Olof Immanuel Fåhræus

1871—1872 Gustaf (Gösta) Adolf Vive Sparre

1870 Christoffer Rutger Ludvig Manderström

1870—1871 Robert Mauritz Bowallius

1869 Gustaf (Gösta) Adolf Vive Sparre

1869—1870 Henning Ludvig Hugo Hamilton

1868 Abraham Peter Cronholm

1868—1869 Louis Gerard De Geer

1867 Johan Jacob Nordström

1867—1868 Carl Gustaf Malmström

1866 Gustaf Edvard Klemming

1866—1867 Pehr Eric Bergfalk

1865 Sven Nilsson

1865—1866 Wilhelm Erik Svedelius

1864 Robert Mauritz Bowallius

1864—1865 Carl Johan Tornberg

1863—1863 Lars Anton Anjou

1863—1864 Johan Erik Rydqvist

1862 Christoffer Rutger Ludvig Manderström

1862—1863 Gustaf Reinhold Daniel Rabe

1861 Gustaf af Nordin

1861—1862 Gustaf (Gösta) Adolf Vive Sparre

1860 Sven Nilsson

1860—1861 Pehr Eric Bergfalk

1859—1859 Bernhard von Beskow

1859—1860 Henning Ludvig Hugo Hamilton

1858—1858 Gustaf (Gösta) Adolf Vive Sparre

1858—1859 Christoffer Rutger Ludvig Manderström

1857 Gustaf af Nordin

1857—1858 Henrik Reuterdahl

1856 Bernhard von Beskow

1856—1857 Lars Anton Anjou

1855 Robert Mauritz Bowallius

1855—1856 Carl David Skogman

1854 Hans Olof Holmström

1854—1855 Henning Ludvig Hugo Hamilton

1853 Henrik Reuterdahl

1853—1854 Johan Jacob Nordström

1852—1852 Gustaf (Gösta) Adolf Vive Sparre

1852—1853 Christoffer Rutger Ludvig Manderström

1851 Carl Fredrik af Wingård

1851—1852 Anders Fryxell

1850 Albrecht Elof Ihre

1850—1851 Johan Erik Rydqvist

1849 Christoffer Rutger Ludvig Manderström

1849—1850 Johan David Valerius

1848 Michael Silvius von Hohenhausen

1848—1849 Gustav (Gösta) Adolf Vive Sparre

1847 Eric Gustaf Geijer

1847—1848 Leonard Fredrik Rääf i Småland

1846 Mathias Rosenblad

1846—1847 Albrecht Elof Ihre

1845 Bernhard von Beskow

1845—1846 Jöns Jacob Berzelius

1844 Magnus Brahe

1844—1845 Carl Fredrik af Wingård

1843 Albrecht Elof Ihre

1843—1844 Carl David Skogman

1842 Mathias Rosenblad

1842—1843 Hans Järta

1841 Samuel Grubbe

1841—1842 Jöns Jacob Berzelius

1840—1840 Gustaf Carl Fredrik Löwenhielm

1840—1841 Esaias Tegnér

1839 Henrik Reuterdahl

1839—1840 Carl Gustaf von Brinkman

1838 Anders Magnus Strinnholm

1838—1839 Frans Michael Franzén

1837 Hans Järta

1837—1838 Mathias Rosenblad

1836 Johan Olof Wallin

1836—1837 Adolph Göran Mörner

1835—1835 Erik Gustaf Geijer

1835—1836 Bernhard von Beskow

1834 Carl Fredrik af Wingård

1834—1835 Magnus Brahe

1833 Adolph Göran Mörner

1833—1834 Mathias Rosenblad

1832 Anders Fredrik Skjöldebrand

1832—1833 Johan Olof Wallin

1831 Gustaf af Wetterstedt

1831—1832 Adolf Ludvig Stierneld

1830 Vilhelm Faxe

1830—1831 Jöns Jacob Berzelius

1829 Carl von Rosenstein

1829—1830 Marcus Wallenberg

1828 Jacob Adlerbeth

1828—1829 Olof Sundel

1827 Jonas Hallenberg

1827—1828 Carl Gustaf von Brinkman

1826 Isac Reinhold Blom

1826—1827 Gustaf Wilhelm af Tibell

1825 Carl Gustaf von Brinkman

1825—1826 Abraham Constantin Mouradgea d'Ohsson

1824 Fredrik Wilhelm Ehrenheim

1824—1825 Anders Fredrik Skjöldebrand

1823 Clas Adolph Fleming

1823—1824 Marcus Wallenberg

1822 Adolf Ludvig Stierneld

1822—1823 Mathias Rosenblad

1821 Lars von Engeström

1821—1822 Gustaf af Wetterstedt

1820 Isac Reinhold Blom

1820—1821 Abraham Niclas (Clewberg) Edelcrantz

1819 Fredrik Wilhelm Ehrenheim

1819—1820 Anders Fredrik Skjöldebrand

1818 Jacob Axelson Lindblom

1818—1819 Nils von Rosenstein

1817 Isac Reinhold Blom

1817—1818 Johan David Flintenberg

1816 Lars von Engeström

1816—1817 Carl Gustaf von Brinkman

1815 Carl von Rosenstein

1815—1816 Carl Gustaf af Leopold

1814 Malte Ramel

1814—1815 Clas Adolph Fleming

1813 Gudmund Jöran Adlerbeth

1813—1814 Abraham Niclas (Clewberg) Edelcrantz

1812 Nils von Rosenstein

1812—1813 Anders Blad

1811 Gustaf af Wetterstedt

1811—1812 Erik Bergstedt

1810 Gudmund Jöran Adlerbeth

1810—1811 Carl Gustaf af Leopold

1809 Erik Bergstedt

1809—1810 Schering Rosenhane

1808 Carl Gustaf Leopold

1808—1809 Louis Adrien Masreliez

1807 Johan David Flintenberg

1807—1808 Sten Abraham Piper

1806 Mathias Rosenblad

1806—1807 Schering Rosenhane

1805 Jacob Axelson Lindblom

1805—1806 Johan Gabriel Oxenstierna

1804 Sten Abraham Piper

1804—1805 Nils Philip Gyldenstolpe

1803 Fredrik Wilhelm (von) Ehrenheim

1803—1804 Malte Ramel

1802 — 1802 Gustaf Fredrik Gyllenborg

1802 Johan David Flintenberg

1801 Joachim Wilhelm Liliestråle

1801—1802 Nils von Rosenstein

1800 Johan Murberg

1800—1801 Johan Gabriel Oxenstierna

1799 Nils Philip Gyldenstolpe

1799—1800 Sten Abraham Piper

1798 Johan Gabriel Oxenstierna

1798—1799 Malte Ramel

1797 Uno von Troil

1797—1798 Erik Skjöldebrand

1796 Fredrik Sparre

1796—1797 Gustaf Fredrik Gyllenborg

1795 Elis Schröderheim

1795—1796 Gustaf Fredrik Gyllenborg

1794 Carl Johan Strand

1794—1795 Jonas Hallenberg

1793 Johan Gabriel Oxenstierna

1793—1794 Johan Murberg

1792 Daniel Melanderhjelm

1792—1793 Nils von Rosenstein

1791 Gustaf Fredrik Gyllenborg

1791—1792 Elis Schröderheim

1790 Fredrik Sparre

1790—1791 Joachim Wilhelm Liliestråle

1789 Gustaf Fredrik Gyllenborg

1789—1790 Jonas Hallenberg

1788 Malte Ramel

1788—1789 Samuel Sernsköld

1787 Johan Elers

1787—1788 Mathias Benzelstierna

1786 Anders Johan von Höpken

1786—1787 Carl Wihelm von Düben

Kongl. Swenska Witterhets Academien (1753–1786)

1774—1786 Anders Johan von Höpken

1773—1774 Carl Fredric Scheffer

1753 Anders Johan von Höpken

 1. 2022
  Söderberg, Johan
  Professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet.
  Avliden 2022-08-21
  Minnesteckning Pdf, 2.1 MB.
 2. Allén, Sture
  Professor i språkvetenskaplig databehandling vid Göteborgs universitet.
  Avliden 2022-06-20
  Minnesteckning Pdf, 2.4 MB.
 3. 2021
  Falk, Cecilia
  Professor i svenska vid Stockholms universitet.
  Avliden 2021-07-21
  Minnesteckning Pdf, 579.6 kB.
 4. Albrektson, Bertil
  Professor i exegetik, företrädesvis gammaltestamentlig exegetik, vid Åbo Akademi, f.d. ledamot av bibelkommissionen.
  Avliden 2021-04-16
  Minnesteckning Pdf, 1 MB.
 5. 2020
  Sporrong, Ulf
  Professor i geografi, särskilt kulturgeografi, vid Stockholms universitet.
  Avliden 2020-10-27
  Minnesteckning Pdf, 2.5 MB.
 6. Rystad, Göran
  Professor i historia vid Lunds universitet.
  Avliden 2020-04-18
  Minnesteckning Pdf, 2.4 MB.
 7. Stolt, Birgit
  Professor i tyska vid Stockholms universitet.
  Avliden 2020-04-12
  Minnesteckning Pdf, 3 MB.
 8. Johannesson, Kurt
  Professor i retorik vid Uppsala universitet.
  Avliden 2020-02-20
  Minnesteckning Pdf, 2.9 MB.
 9. Jonsson, Inge
  Professor i litteraturvetenskap, särskilt allmän och jämförande, vid Stockholms universitet, f.d. rektor för Stockholms universitet.
  Avliden 2020-01-31
  Minnesteckning Pdf, 2.5 MB.
 10. 2019
  Hartman, Lars
  Professor i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet.
  Avliden 2019-11-27
  Minnesteckning Pdf, 2.4 MB.
 11. Biörnstad, Margareta
  F.d. riksantikvarie.
  Avliden 2019-11-01
  Minnesteckning Pdf, 452.1 kB.
 12. Malmqvist, Göran
  Professor i sinologi, särskilt nykinesiska språket, vid Stockholms universitet.
  Avliden 2019-10-18
  Minnesteckning Pdf, 274.6 kB.
 13. Danius, Sara
  Professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet.
  Avliden 2019-10-12
  Minnesteckning Pdf, 357.6 kB.
 14. Lindvall, Lars
  Professor i romanska språk vid Göteborgs universitet.
  Avliden 2019-04-05
  Minnesteckning Pdf, 389.5 kB.
 15. Brohed, Ingmar N.
  Professor, f.d. forskningschef vid Svenska kyrkans forskningsråd.
  Avliden 2019-03-27
  Minnesteckning Pdf, 382.7 kB.
 16. 2018
  Cinthio, Erik
  Professor i medeltidsarkeologi vid Lunds universitet.
  Avliden 2018-12-31
  Minnesteckning Pdf, 240.5 kB.
 17. Andersson, Thorsten
  Professor i nordiska språk, särskilt ortnamnsforskning, vid Uppsala universitet.
  Avliden 2018-04-22
  Minnesteckning Pdf, 498.6 kB.
 18. Andrén, Carl-Gustaf
  F.d. professor i praktisk teologi med kyrkorätt vid Lunds universitet, f.d. rektor för Lunds universitet, f.d. universitetskansler.
  Avliden 2018-04-18
  Minnesteckning Pdf, 445 kB.
 19. 2017
  Helmfrid, Staffan
  Professor i kulturgeografi med ekonomisk geografi och f.d. rektor för Stockholms universitet.
  Avliden 2017-12-15
  Minnesteckning Pdf, 157.5 kB.
 20. Bjurström, Per
  Professor i konstvetenskap, f.d. överintendent och chef för statens konstmuseer.
  Avliden 2017-09-05
  Minnesteckning Pdf, 142.2 kB.
 21. Magnusson, David
  Innehavare av Olof Eneroths professur i psykologi vid Stockholms universitet.
  Avliden 2017-09-04
  Minnesteckning Pdf, 120.5 kB.
 22. Frängsmyr, Tore
  Hans Rausing-professor i vetenskapshistoria vid Uppsala universitet.
  Avliden 2017-08-28
  Minnesteckning Pdf, 132.9 kB.
 23. Dahlbäck, Göran
  Professor i medeltidshistoria vid Stockholms universitet.
  Avliden 2017-08-08
  Minnesteckning Pdf, 107.6 kB.
 24. Lundkvist, Sven Edvin
  F.d. riksarkivarie, professor i historia vid Umeå universitet.
  Avliden 2017-01-07
  Minnesteckning Pdf, 724.8 kB.
 25. 2016
  Odén, Birgitta
  Professor i historia vid Lunds universitet.
  Avliden 2016-05-05
  Minnesteckning Pdf, 594.2 kB.
 26. 2015
  Schück, Herman
  Professor i historia vid Stockholms universitet.
  Avliden 2015-12-24
  Minnesteckning Pdf, 777.5 kB.
 27. Adamson, Rolf Erik
  Professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet.
  Avliden 2015-03-19
  Minnesteckning Pdf, 380.5 kB.
 28. 2014
  Korlén, Hans Gustav Vilhelm
  Professor i tyska vid Stockholms universitet.
  Avliden 2014-10-10
  Minnesteckning Pdf, 379.1 kB.
 29. Dahllöf, Urban Sigurd
  Professor i pedagogik vid Uppsala universitet.
  Avliden 2014-08-28
  Minnesteckning Pdf, 361.1 kB.
 30. Brehmer, Berndt Olov
  Professor i ledningsvetenskap, särskilt beslutsprocesser, vid Försvarshögskolan, prorektor vid Försvarshögskolan.
  Avliden 2014-05-19
  Minnesteckning Pdf, 362.3 kB.
 31. 2013
  Widmark, Gunvor Margareta
  Professor i svenska språket, särskilt nusvenska, vid Uppsala universitet.
  Avliden 2013-10-26
  Minnesteckning Pdf, 380.5 kB.
 32. Ling, Jan Nils
  Professor i musikvetenskap vid Göteborgs universitet, rektor vid Göteborgs universitet.
  Avliden 2013-10-03
  Minnesteckning Pdf, 479.9 kB.
 33. Fries, Claes Sigurd Elias
  Professor i svenska språket vid Umeå universitet.
  Avliden 2013-06-24
  Minnesteckning Pdf, 573.8 kB.
 34. Malmer, Brita Ingrid Maria
  Professor i numismatik och penninghistoria vid Stockholms universitet.
  Avliden 2013-05-08
  Minnesteckning Pdf, 560.6 kB.
 35. Stenelo, Lars Åke Göran
  Professor i statsvetenskap vid Lunds universitet.
  Avliden 2013-03-17
  Minnesteckning Pdf, 449.3 kB.
 36. Gustavsson, Sven Ronald
  Professor i slaviska språk vid Uppsala universitet.
  Avliden 2013-02-12
  Minnesteckning Pdf, 716.8 kB.
 37. Gram Holmström, Kirsten
  Professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet.
  Avliden 2013-02-10
  Minnesteckning Pdf, 510.6 kB.
 38. 2012
  Andersson, Per Greger
  Professor i musikvetenskap vid Lunds universitet.
  Avliden 2012-12-28
  Minnesteckning Pdf, 405.6 kB.
 39. Jacobson Söderman, Harriet Anita
  Professor i etnologi, särskilt utomeuropeisk, vid Uppsala universitet.
  Avliden 2012-10-02
  Minnesteckning Pdf, 534.6 kB.
 40. Schaar, Claes Göran Gustav Victor
  Professor i engelska språket och engelskspråkig litteratur vid Lunds universitet.
  Avliden 2012-05-19
  Minnesteckning Pdf, 290.8 kB.
 41. Hagberg, Ulf Erik
  Docent, museidirektör vid Statens historiska museum.
  Avliden 2012-03-06
  Minnesteckning Pdf, 311.3 kB.
 42. Landgren, Bengt
  Professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet.
  Avliden 2012-01-02
  Minnesteckning Pdf, 235.6 kB.
 43. 2011
  Lienhard, Siegfried Jakob
  Professor i indologi vid Stockholms universitet.
  Avliden 2011-03-06
  Minnesteckning Pdf, 370.3 kB.
 44. Almgren, Bertil Oscar
  Professor i nordisk och jämförande fornkunskap vid Uppsala universitet.
  Avliden 2011-03-04
  Minnesteckning Pdf, 224.4 kB.
 45. 2010
  Stjernquist, Berta Ingeborg
  Professor i arkeologi, särskilt nordeuropeisk, vid Lunds universitet.
  Avliden 2010-08-19
  Minnesteckning Pdf, 505.8 kB.
 46. Frykman, Erik
  Professor i engelska, särskilt engelskspråkig litteratur, vid Göteborgs universitet.
  Avliden 2010-07-22
  Minnesteckning Pdf, 430.2 kB.
 47. Sigurd, Gustav Bengt
  Professor i allmän språkvetenskap vid Lunds universitet.
  Avliden 2010-07-07
  Minnesteckning Pdf, 164.8 kB.
 48. Bruce, Lars Gösta
  Professor i fonetik vid Lunds universitet
  Avliden 2010-06-15
  Minnesteckning Pdf, 438.4 kB.
 49. Fehrman, Carl Abraham Daniel
  Professor i litteraturhistoria med poetik vid Lunds universitet
  Avliden 2010-05-24
  Minnesteckning Pdf, 358 kB.
 50. Halldén, Sören Ingemar
  Professor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet.
  Avliden 2010-01-07
  Minnesteckning Pdf, 191.6 kB.
 51. 2009
  Järv, Harry Johannes
  Biblioteksråd vid Kungl. biblioteket, fil. hedersdr.
  Avliden 2009-12-21
  Minnesteckning Pdf, 398.3 kB.
 52. Furuland, Lars Gunnar Anton
  Professor i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi, vid Uppsala universitet
  Avliden 2009-12-01
  Minnesteckning Pdf, 360.5 kB.
 53. Runeby, Nils Olof Richard
  Professor i idéhistoria vid Stockholms universitet, tidigare professor vid Kiels universitet
  Avliden 2009-11-22
  Minnesteckning Pdf, 267.3 kB.
 54. 2008
  Lagergren, Gunnar Karl Andreas
  Riksmarskalk, hovrättspresident, ledamot av Permanenta skiljedomstolen i Haag och ledamot av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg; jur. hedersdr.
  Avliden 2008-12-28
  Minnesteckning Pdf, 414 kB.
 55. Åsdahl Holmberg, Ella Märta Matilda
  Professor i tyska vid Göteborgs universitet
  Avliden 2008-12-02
  Minnesteckning Pdf, 207.3 kB.
 56. Agell, Anders Lennart G:son
  Professor emeritus i civilrätt vid Uppsala universitet.
  Avliden 2008-11-06
  Minnesteckning Pdf, 213.7 kB.
 57. Åström, Paul Fredrik Karl
  Professor i antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs universitet
  Avliden 2008-10-04
  Minnesteckning Pdf, 527.1 kB.
 58. Åman, Anders Ivar Ludvig
  Professor i konstvetenskap vid Uppsala universitet
  Avliden 2008-07-14
  Minnesteckning Pdf, 386.4 kB.
 59. Westin, Gunnar Torvald
  Professor i historia vid Stockholms universitet.
  Avliden 2008-07-14
  Minnesteckning Pdf, 270.6 kB.
 60. Linders, Marrit Tullia
  Professor i antikens kultur och samhällsliv vid Uppsala universitet
  Avliden 2008-05-25
  Minnesteckning Pdf, 374.9 kB.
 61. Bergh, Nils Anders Birger
  Professor i latin vid Lunds universitet
  Avliden 2008-04-17
  Minnesteckning Pdf, 350.6 kB.
 62. Ellegård, Henrik Alvar
  Professor i engelska språket och litteraturen vid Göteborgs universitet.
  Avliden 2008-02-08
  Minnesteckning Pdf, 127.2 kB.
 63. 2007
  Hyenstrand, Gustav Åke
  Professor i arkeologi vid Stockholms universitet
  Avliden 2007-11-28
  Minnesteckning Pdf, 194.2 kB.
 64. Andrén, Åke
  Professor i praktisk teologi vid Uppsala universitet.
  Avliden 2007-10-04
  Minnesteckning Pdf, 263.5 kB.
 65. Malmer, Mats Erik Gustaf Sigurd
  professor i arkeologi, särskilt nordeuropeisk, vid Stockholms universitet, tidigare professor i nordisk och jämförande fornkunskap vid Lunds universitet.
  Avliden 2007-10-03
  Minnesteckning Pdf, 159.8 kB.
 66. 2006
  Holmberg, Åke Ernst Vilhelm
  Professor i historia, särskilt modern historia, vid Göteborgs universitet.
  Avliden 2006-12-21
  Minnesteckning Pdf, 308.3 kB.
 67. Fogelmarck, Stig Fredrik Ugglas G:son
  Överintendent och chef för Kungl. husgerådskammaren
  Avliden 2006-06-24
  Minnesteckning Pdf, 365.2 kB.
 68. Gyllensten, Lars Johan Wictor
  F.d. professor i histologi vid Karolinska institutet, f.d. Svenska Akademiens ständige sekreterare, f.d. ordförande i Nobelstiftelsens styrelse, författare.
  Avliden 2006-05-25
  Minnesteckning Pdf, 204.9 kB.
 69. 2005
  Moberg, Lennart Albert
  Professor i nordiska språk vid Uppsala universitet
  Avliden 2005-10-25
  Minnesteckning Pdf, 149.6 kB.
 70. Dahmén, Erik Verner Harald
  Professor i nationalekonomi med ekonomisk och social historia vid Handelshögskolan i Stockholm.
  Avliden 2005-08-16
  Minnesteckning Pdf, 131.7 kB.
 71. Lindberger, Örjan
  Professor i litteraturhistoria med poetik vid Stockholms universitet.
  Avliden 2005-06-29
  Minnesteckning Pdf, 155.6 kB.
 72. Hammarström, Ingrid Linnéa
  Professor i historia, särskilt stads- och kommunhistoria, vid Stockholms universitet.
  Avliden 2005-03-27
  Minnesteckning Pdf, 226.7 kB.
 73. Hildebrand, Karl-Gustaf
  Professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet; diktare.
  Avliden 2005-01-30
  Minnesteckning Pdf, 170.3 kB.
 74. 2004
  Wallner, Bo
  Professor i musikhistoria och musikalisk formlära vid Musikhögskolan i Stockholm.
  Avliden 2004-11-17
  Minnesteckning Pdf, 211.7 kB.
 75. Gierow, Pär Göran Axel
  Professor i antikens kultur och samhällsliv vid Lunds universitet.
  Avliden 2004-09-24
  Minnesteckning Pdf, 190.8 kB.
 76. Hägerstrand, Stig Torsten Erik
  Professor i geografi, särskilt kulturgeografi med ekonomisk geografi, vid Lunds universitet.
  Avliden 2004-05-03
  Minnesteckning Pdf, 283.6 kB.
 77. Holmér, Gustaf Carl Arvid
  Professor i romanska språk, särskilt franska vid Stockholms universitet.
  Avliden 2004-03-16
  Minnesteckning Pdf, 303.4 kB.
 78. Gyllensvärd, Bo Vilhelm
  Professor, museidirektör vid Östasiatiska museet i Stockholm.
  Avliden 2004-01-12
  Minnesteckning Pdf, 173.1 kB.
 79. 2003
  Ruke-Dravina, Velta Tatjana
  Professor i baltiska språk vid Stockholms universitet.
  Avliden 2003-05-07
  Minnesteckning Pdf, 642.7 kB.

Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Matrikel

Matrikeln är en förteckning över Akademiens ledamöter sedan instiftandet 1753. Den är uppställd efter nummer och nummerföljden styrs av tidpunkten för invalet. I Kongl. Swenska Witterhets Academien (1753–1786) är ledamöterna indelade efter två kategorier: svenska och utländska ledamöter. I Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (från 1786) är ledamöterna indelade i fem kategorier: hedersledamöter, arbetande ledamöter, utländska ledamöter, korresponderande svenska ledamöter och korresponderande utländska ledamöter. I Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien är hedersledamöter, svenska ledamöter och utländska ledamöter fördelade på två klasser, historisk-antikvariska klassen och filosofisk-filologiska klassen.

Bibliografiska uppgifter i matrikeln avser inte att vara fullständiga utan är till för att ge läsaren en möjlighet att ta reda på vem personen var, eller – när det gäller mera kända personer – var huvudlitteraturen finns.

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien