Kungl. Vitterhetsakademin

Akademiforskartjänster 2021

Behovet av mer forskning och kunskap om vad som stärker barns och ungas psykiska hälsa och ger en utvecklande lärmiljö i skolan är stort. Därför stödjer Kungl. Vitterhetsakademien och Natur & Kultur tillsammans forskningen inom detta område genom att inrätta två nya forskartjänster.

Kungl. Vitterhetsakademien utlyser i samarbete med Stiftelsen Natur och Kultur två treåriga akademiforskartjänster inom psykologi. Den ena forskartjänsten har inriktningen psykisk hälsa och ohälsa hos barn och ungdomar och den andra har inriktningen pedagogisk psykologi.

–Vi vill vi möta ett mycket angeläget samhällsbehov kring barn och ungas villkor med den här gemensamma satsningen. Det behövs ny forskning om både ungas psykiska hälsa och hur skolan i högre grad ska kunna stimulera barn och ungas lärande, säger Karin Helander, ständig sekreterare på Kungl. Vitterhetsakademien.

–Med detta initiativ tar Natur & Kultur ett första steg för att direkt stödja samhällsviktig forskning inom områden där vi har stark utgivning. Att det sker genom samarbete med Vitterhetsakademien, som har gedigen kompetens och lång erfarenhet av forskningsfinansiering, och inom två viktiga forskningsområden i skärningspunkten mellan psykologi, pedagogik och ungas hälsa gör detta särskilt angeläget, säger Per Almgren, vd för Natur & Kultur.

Utlysningen består av två akademiforskartjänster:

- inriktning psykisk hälsa och ohälsa vänder sig till forskare som är verksamma inom området psykisk hälsa och ohälsa hos barn och ungdomar. Av särskilt intresse är att stödja forskning som syftar till att utveckla och utvärdera förebyggande insatser och interventioner för att främja psykisk hälsa i barn- och ungdomsgruppen.

- inriktning pedagogisk psykologi vänder sig till forskare som är verksamma inom området pedagogisk psykologi med fokus på barn eller unga. Av särskilt intresse är att stödja forskning med kognitionsvetenskaplig inriktning som stödjer lärande, minne eller motivation i grundskola eller gymnasieskola. Vidare är forskning om digitala lärresurser eller olika lärplattformar av intresse att stödja.

Natur & Kultur är en affärsdrivande stiftelse vars mål är att inspirera till bildning och utbildning och därigenom verka för tolerans, humanism och en fördjupad demokrati. Kungl. Vitterhetsakademien är ett fritt lärt samfund till stöd för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt för kulturmiljövård.

information

Kungl. Vitterhetsakademien utlyser i samarbete med Natur & Kultur två akademiforskartjänster inom psykologi 2021

Kontakt
Frågor ställs till kansli@vitterhetsakademien.se

ANSÖKAN STÄNGD.
Sista ansökningsdag var den 15 september 2021.
Urvalet beräknas vara klart i december 2021. Anställningen kan påbörjas från och med den 1 februari och senast den 1 juli 2022.

Ansökan skickas till:
Kungl. Vitterhetsakademien, Box 5622, 114 86 Stockholm och samtidigt med e-post till kansli@vitterhetsakademien.se

Utlysningen vänder sig till forskare som är verksamma inom området psykisk hälsa och ohälsa hos barn och ungdomar. Av särskilt intresse är att stödja forskning som syftar till att utveckla och utvärdera förebyggande insatser och interventioner för att främja psykisk hälsa i barn- och ungdomsgruppen.

Exempel på relevanta forskningsområden är barns och ungas emotionsreglering och coping-strategier, hur social och emotionell kompetens tidigt i livet kan förebygga senare psykisk ohälsa, samband mellan psykisk och somatisk ohälsa; utveckling av interventioner som bidrar till att förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar samt kunskap om hur evidensbaserade behandlingsmetoder inom fältet kan omsättas i praktiken.

Arbetsuppgifter
Anställningen är på heltid varav minst 80 % ska ägnas åt den egna forskningen. Resterande tid utnyttjas på det sätt som högskolan, efter samråd med den sökande, beslutar. Redovisning av forskningens progression görs varje år. Forskaren förväntas vid ett eller ett par tillfällen föreläsa för en intresserad allmänhet eller annan målgrupp om forskningsresultaten och de frågeställningar som forskningen berör.

Behörighetskrav
För anställning till akademiforskartjänst krävs doktorsexamen i psykologi eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Doktorsexamen får inte vara mer än högst fem (5) år gammal vid ansökningstidens utgång (undantag kan bara göras om särskilda skäl föreligger).

Den sökande ska kunna dokumentera god vetenskaplig skicklighet genom kvaliteten på sin avhandling och andra publikationer. Sökande ska bedriva forskning som har en tydlig relation till ämnet psykisk hälsa hos barn och ungdomar. En forskningsplan (max 4 sidor) ska bifogas ansökan, där det framgår vilken forskning den sökande avser att bedriva under anställningstiden.

Bedömningsgrunder
- Forskningsmeriter inom området psykisk hälsa hos barn och ungdomar.
- Forskningsplanens relevans, styrka och relation till området psykisk hälsa hos barn och ungdomar.
- Den vetenskapliga publiceringens kvalitet och relation till det aktuella området.
- Att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit bidrag för forskningsprojekt från externa finansiärer inom det aktuella området.
- Övriga meriter som styrker den sökandes forskningsförmåga.

Ansökan
Ansökan skrivs på svenska eller engelska och ska innehålla följande:

  1. Forskningsplan om högst fyra (4) sidor som tydligt anger relation till pågående och planerad forskning kring psykisk hälsa hos barn och ungdomar.
  2. CV med kopior av examensbevis.
  3. Publikationslista där de för denna ansökan viktigaste 5–10 publikationerna markerats. Inga publikationer ska bifogas ansökan, men skickas på begäran.
  4. Kontaktuppgifter till tre (3) referenspersoner.
  5. Ett inbjudningsbrev från prefekt eller motsvarande, i vilket ska framgå att ifrågavarande institution erbjuder den sökande anställning under hela perioden för akademiforskartjänsten.

Ansökningar som saknar något av ovanstående kommer att sorteras bort.

Utlysning akademiforskartjänst psykologi inriktning psykisk hälsa och ohälsa Pdf, 200.4 kB.


Utlysningen vänder sig till forskare som är verksamma inom området pedagogisk psykologi med fokus på barn eller unga. Av särskilt intresse är att stödja forskning med kognitionsvetenskaplig inriktning som stödjer lärande, minne eller motivation i grundskola eller gymnasieskola. Vidare är forskning om digitala lärresurser eller olika lärplattformar av intresse att stödja.

Exempel på relevanta områden är kognitionsvetenskaplig forskning kring hur barns eller ungas förståelse och lärande i skolan kan förbättras, digitala hjälpmedels inverkan på motivation och inlärning i undervisning, barns och ungas sociala förmågor och hur dessa förmågor kan underlätta kunskapsinhämtning samt pedagogiska och sociala interventioner för att stödja elevers lärande.

Arbetsuppgifter
Anställningen är på heltid varav minst 80 % ska ägnas åt den egna forskningen. Resterande tid utnyttjas på det sätt som högskolan, efter samråd med den sökande, beslutar. Redovisning av forskningens progression görs varje år. Forskaren förväntas vid ett eller ett par tillfällen föreläsa för en intresserad allmänhet eller annan målgrupp om forskningsresultaten och de frågeställningar som forskningen berör.

Behörighetskrav
För anställning till akademiforskartjänst krävs doktorsexamen i psykologi, kognitionsvetenskap, pedagogik eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Doktorsexamen får inte vara mer än högst fem (5) år gammal vid ansökningstidens utgång (undantag kan göras om särskilda skäl föreligger).

Den sökande ska kunna dokumentera god vetenskaplig skicklighet genom kvaliteten på sin avhandling och andra publikationer. Sökande ska bedriva forskning som har en tydlig relation till ämnet pedagogisk psykologi med fokus på barn eller unga. En forskningsplan (max 4 sidor) ska bifogas ansökan, där det framgår vilken forskning den sökande avser att bedriva under anställningstiden.

Bedömningsgrunder
- Forskningsmeriter inom området pedagogisk psykologi med fokus på barn eller unga.
- Forskningsplanens relevans, styrka och relation till området pedagogisk psykologi med fokus på barn eller unga.
- Den vetenskapliga publiceringens kvalitet och relation till det aktuella området.
- Att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit bidrag för forskningsprojekt från externa finansiärer inom det aktuella området.
- Övriga meriter som styrker den sökandes forskningsförmåga.

Ansökan
Ansökan skrivs på svenska eller engelska och ska innehålla följande:
  1. Forskningsplan om högst fyra (4) sidor som tydligt anger relation till pågående och planerad forskning kring pedagogisk psykologi hos barn eller unga.
  2. CV med kopior av examensbevis.
  3. Publikationslista där de för denna ansökan viktigaste 5–10 publikationerna markerats. Inga publikationer ska bifogas ansökan, men skickas på begäran.
  4. Kontaktuppgifter till tre (3) referenspersoner.
  5. Ett inbjudningsbrev från prefekt eller motsvarande, i vilket ska framgå att ifrågavarande institution erbjuder den sökande anställning under hela perioden för akademiforskartjänsten.

Ansökningar som saknar något av ovanstående kommer att sorteras bort.

Utlysning akademiforskartjänst psykologi inriktning pedagogisk psykologi Pdf, 180.2 kB.

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien