Kungl. Vitterhetsakademin

Akademiforskar­tjänster 2023

Natur & Kultur finansierar i samarbete med Kungl. Vitterhetsakademien två helt nya akademiforskartjänster med historisk inriktning – den ena inom svensk litteraturhistoria, den andra inom historiebruk. Båda tjänsterna är treåriga.

– Med initiativet fortsätter Natur & Kultur intentionen att stödja samhällsviktig forskning inom områden där vi har stark utgivning. Att stödja fri forskning är vårt sätt att bidra till en kunskapsbaserad och demokratisk samhällsdiskussion, säger Per Almgren, vd för Natur & Kultur. Samarbetet med Kungl. Vitterhetsakademien, med sin gedigna kompetens och långa erfarenhet av forskningsfinansiering är särskilt angeläget för att säkra kvaliteten.

– Med den här satsningen vill vi främja forskning inom fälten svensk litteraturhistoria och historiebruk med syfte att fördjupa kunskapen och förståelsen om aspekter på litterära traditioner, historiografi och språk respektive hur det förflutna används för olika syften och i skilda sammanhang. Det är glädjande att vi kan fortsätta vårt fruktbara samarbete med Natur & Kultur kring akademiforskartjänster inom viktiga humanvetenskapliga områden, säger Karin Helander, ständig sekreterare i Kungl. Vitterhetsakademien.

Utlysningen består av två akademiforskartjänster inom svensk litteraturhistoria
och historiebruk.

Natur & Kultur och Kungl. Vitterhetsakademien samarbetar sedan tidigare genom två treåriga akademiforskartjänster inom psykologiområdet. Läs mer här.

Natur & Kultur är en stiftelse som främjar bildning, kultur och humanistiska värden. Under 2022 avsattes 22,9 miljoner kronor i priser, stipendier, stöd och samarbeten för att stärka röster i det demokratiska samtalet. Finansieringen av de nya historieforskartjänsterna är ett led i det arbetet.

Kungl. Vitterhetsakademien främjar forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård och delar årligen ut cirka 40 miljoner kronor i forskningsstöd. Akademien har sedan 2013 finansierat akademiforskartjänster inom bland annat kulturhistoriska studier och "Society´s Big Questions". 2022 utsågs fem akademiforskare som 2023 påbörjar sina tjänster inom områdena rättsvetenskapen i klimatomställningen, kognition – språk och estetik samt medeltidsstudier – nytolkningar, bildbruk och kulturmöten. Läs mer här.

Information

Kungl. Vitterhetsakademien utlyser i samarbete med Natur & Kultur två treåriga akademiforskartjänster med historisk inriktning – den ena inom svensk litteraturhistoria, den andra inom historiebruk. Läs mer under respektive tjänst.

Kontakt
Frågor ställs till kansli@vitterhetsakademien.se

Sista ansökningsdag är den 1 september 2023.
Urvalet beräknas vara klart i december 2023. Anställningen kan påbörjas från och med den 1 februari 2024.

Ansökan skickas till:
Kungl. Vitterhetsakademien, Box 5622, 114 86 Stockholm och samtidigt med e-post till kansli@vitterhetsakademien.se

Bakgrund

Utlysningen vänder sig till forskare som är verksamma inom området litteraturvetenskap med fokus på svenskspråkig litteratur, litteratur i Sverige och historiska frågeställningar. Av särskilt intresse är att stödja forskning med historiserande inriktning som fördjupar frågor kring historiografi, litterära traditioner, nation och språk.

Exempel på relevanta områden är svensk litteraturhistoriografi, svenskspråkig litteratur i ett transkulturellt historiskt sammanhang, svensk teori-, form- och genrehistoria, svensk medie-och bokhistoria, mångspråkig litteratur inom Sverige, minoritetslitteraturernas historia i Sverige samt regional och lokal litteraturhistoria och -historiografi.

Arbetsuppgifter

Anställningen är på heltid varav minst 80 % ska ägnas åt den egna forskningen. Resterande tid utnyttjas på det sätt som universitetet/högskolan, efter samråd med den sökande, beslutar.

Redovisning av forskningens progression görs varje år. Forskaren förväntas vid ett eller ett par tillfällen föreläsa för en intresserad allmänhet eller annan målgrupp om forskningsresultaten och de frågeställningar som forskningen berör.

Behörighetskrav

För anställning till akademiforskartjänst krävs doktorsexamen i litteraturvetenskap, svenska med litterär inriktning eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Doktorsexamen får inte vara mer än högst fem (5) år gammal vid ansökningstidens utgång (undantag kan göras om särskilda skäl föreligger).

Den sökande ska kunna dokumentera god vetenskaplig skicklighet genom kvaliteten på sin avhandling och andra publikationer. En forskningsplan (max 4 sidor) ska bifogas ansökan, där det framgår vilken forskning den sökande avser att bedriva under anställningstiden.

Bedömningsgrunder

- Forskningsmeriter inom området svensk litteraturhistoria.

- Forskningsplanens relevans, styrka och relation till svensk litteraturhistoria.

- Den vetenskapliga publiceringens kvalitet och relation till det aktuella området.

- Övriga meriter som styrker den sökandes forskningsförmåga.

Ansökan

Ansökan skrivs på svenska eller engelska och ska innehålla följande:

  1. Forskningsplan om högst fyra (4) sidor som tydligt anger relation till pågående och planerad forskning inom ämnet historiebruk.
  2. CV med kopior av examensbevis.
  3. Publikationslista där de för denna ansökan viktigaste 5–10 publikationerna markerats. Inga publikationer ska bifogas ansökan, men skickas på begäran.
  4. Kontaktuppgifter till tre (3) referenspersoner.
  5. Ett inbjudningsbrev från prefekt eller motsvarande, i vilket ska framgå att ifrågavarande institution erbjuder den sökande anställning under hela perioden för akademiforskartjänsten.
Ansökningar som saknar något av ovanstående kommer inte att bedömas.

Utlysning akademiforskartjänst Svensk litteraturhistoria Pdf, 205.9 kB.

Bakgrund

Utlysningen vänder sig till forskare som är verksamma inom ämnet historiebruk. Historiebruk handlar om att kartlägga, analysera, förstå och förklara hur det förflutna används för olika syften, och med olika konsekvenser, av individer, institutioner och grupper.

Exempel på relevanta forskningsområden för ansökan kan vara historiebruk inom politik, ekonomi, kultur, museer och utbildning, för medvetna syften eller med oavsedda konsekvenser som att skapa legitimitet, utveckla näringsverksamhet, dominera eller frigöra gruppers handlingsutrymmen.

Arbetsuppgifter

Anställningen är på heltid varav minst 80 % ska ägnas åt den egna forskningen. Resterande tid utnyttjas på det sätt som universitetet/högskolan, efter samråd med den sökande, beslutar.

Redovisning av forskningens progression görs varje år. Forskaren förväntas vid ett eller ett par tillfällen föreläsa för en intresserad allmänhet eller annan målgrupp om forskningsresultaten och de frågeställningar som forskningen berör.

Behörighetskrav

För anställning till akademiforskartjänst krävs doktorsexamen i historia, idé- och lärdomshistoria, statsvetenskap eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Doktorsexamen får inte vara mer än högst fem (5) år gammal vid ansökningstidens utgång (undantag kan göras om särskilda skäl föreligger).

Den sökande ska kunna dokumentera god vetenskaplig skicklighet genom kvaliteten på sin avhandling och andra publikationer. Sökande ska bedriva forskning som har en tydlig relation till ämnet historiebruk. En forskningsplan (max 4 sidor) ska bifogas ansökan, där det framgår vilken forskning den sökande avser att bedriva under anställningstiden.

Bedömningsgrunder

- Forskningsmeriter inom relevanta områden.

- Forskningsplanens relevans, styrka och relation till ämnet historiebruk.

- Den vetenskapliga publiceringens kvalitet och relation till ämnet historiebruk.

- Övriga meriter som styrker den sökandes forskningsförmåga.

Ansökan

Ansökan skrivs på svenska eller engelska och ska innehålla följande:

  1. Forskningsplan om högst fyra (4) sidor som tydligt anger relation till pågående och planerad forskning kring svensk litteraturhistoria.
  2. CV med kopior av examensbevis.
  3. Publikationslista där de för denna ansökan viktigaste 5–10 publikationerna markerats. Inga publikationer ska bifogas ansökan men skickas på begäran.
  4. Kontaktuppgifter till tre (3) referenspersoner.
  5. Ett inbjudningsbrev från prefekt eller motsvarande, i vilket ska framgå att ifrågavarande institution erbjuder den sökande anställning under hela perioden för akademiforskartjänsten.

Ansökningar som saknar något av ovanstående kommer inte att bedömas.

Utlysning akademiforskartjänst historiebruk Pdf, 205.4 kB.

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien