Kungliga Vitterhetsakademin

Johannes Persson

Johannes Persson, professor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet, har valts in som arbetande ledamot i den filosofisk-filologiska klassen. Beslut fattades vid plenarsammanträde den 5 juni 2018.

Johannes Persson, född 1968, disputerade 1997 på avhandlingen Causal Facts. Avhandlingen publicerades i den internationella tidskriften Theorias bokserie och kom att uppmärksammas inte minst av brittiska filosofer. Johannes Perssons syn på kausalitet är att orsakssamband är lika verkliga som deras relata. Fakta blir för honom det centrala begreppet, analysens grundläggande tegelstenar. Ett annat viktigt begrepp för Persson är begreppet (kausal) mekanism, vilket han använder för att ge oss en ny förståelse av förklaringsbegreppet.

 

Johannes Persson har även skrivit om beslutsfattande, risk och riskhantering och han har genom nytänkande i teoribildning och metodutveckling lämnat betydelsefulla bidrag till den internationella riskfilosofin. Ett exempel är hans och Niklas Varemans analys av distinktionen mellan att löpa och att ta risker. Vi kan löpa risker som vi inte själva tar, ta risker som någon annan löper och givetvis ta risker som vi själva löper.

Tillsammans med sina kolleger i Lund har han utvecklat en teori för att analysera och hantera så kallade kunskapsrisker. Det vill säga en modell för att identifiera faktorer som begränsar och negativt påverkar beslutsfattarens kunskapssituation och i och med det hennes möjligheter att fatta robusta beslut. Det finns otaliga exempel på när, hur och varför detta problem uppstår. Johannes Persson har bidragit med flera genomarbetade fallstudier och därmed till en kartläggning och systematisering av fenomenet.

Han har även arbetat med frågor av direkt relevans för praktisk hantering av riskproblem. Femtio procent av Europas skogar och den mesta jordbruksmarken ägs av privatpersoner. Hur dessa privatpersoner anpassar sig till klimatförändringarna har avgörande betydelse för klimat, ekonomi och ekosystemtjänster. De mest inflytelserika modellerna för att förstå skogsägares anpassning till klimatförändringar bygger på socio-ekonomiska faktorer. Den forskning som Persson bedrivit med skogsforskaren Kristina Blennow och andra kolleger har istället valt att studera tron på klimatförändringar. Resultaten visar bland annat att graden av tro på klimatförändringar och effekterna av dem är av mycket stor betydelse om man vill förstå skogsägares riskhantering.

Johannes Persson kommer att bli en stor tillgång för Kungl. Vitterhetsakademien i nya kreativa samarbeten.

Publicerad den  

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien