Kungl. Vitterhetsakademin

Övriga priser 2022

AKADEMIENS PRIS FÖR BERÖMVÄRD LÄRARGÄRNING INOM SKOLVÄSENDET 2022

År 2022 inriktat mot samhällskunskap, ekonomi och geografi:

Katrin Bienzle Arruda, Globala gymnasiet i Stockholm, är lärare i geografi. Hon har ett djupt engagemang i frågor som berör geografiämnets samhällsvetenskapliga kärna och knyter i sin undervisning an till aktuella forskningsfrågor som t.ex. demokrati och makt utifrån rumsliga perspektiv.

Emma Kelly-Johansson, Katedralskolan i Linköping är lärare i företagsekonomi och driver med engagemang och målmedvetenhet utvecklingen av ekonomiämnet vid Katedralskolan framåt. Med sin pedagogiska skicklighet och sitt genuina intresse för ungdomar bidrar hon till hög kvalitet och goda resultat i utbildningen.

Prissumman är 50 000 kr till vardera pristagare och 20 000 kr till respektive skolbibliotek.

Foto: Pelle T Nilsson/SPA.

Uno Lindgrens pris 2022

tilldelas universitetslektor Elisabeth Tegelberg, Myggenäs, inom delområdet svensk-franska kulturförbindelser, för hennes forskning inom förmedling, utgivning och översättning där hennes omfattande insats, med bredd och konsistens över tid, har haft stor betydelse för upprätthållande och utvecklande av svensk-franska kulturförbindelser. Prissumman är 75 000 kronor.

PRISER FÖR FÖRTJÄNTA VETENSKAPLIGA ARBETEN 2022

jur.dr Mikael Ruotsi, Stockholm, för avhandlingen Svensk yttrandefrihet och internationell rätt: Den grundlagsskyddade tryck- och yttrandefriheten och dess relation till Europakonventionen, EU-rätten och FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. 2020.

fil.dr Frida Espolin Norstein, Stockholm, för avhandlingen Processing Death: Oval Brooches and Viking Graves in Britain, Ireland, and Iceland. 2020.

Prissumman är 50 000 kr var.

Om övriga priser

Akademiens priser

Priser för förtjänta vetenskapliga arbeten delas ut till upp till fyra yngre forskare för arbeten som utkommit de senaste två åren, till exempel avhandlingar. Akademiens ledamöter lämnar förslag till prisvärda avhandlingar. Utdelas varje år. Prissumman är 50 000 kr till var och en.

Pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet delas ut till upp till tre lärare inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena. Priset har delats ut sedan 1995 och syftet är att uppmärksamma dessa lärares viktiga roll. Priset ska ses som ett erkännande och en uppmuntran, inte bara för pristagaren utan för alla lärare inom skolväsendet. Nationella ämnesföreningar bjuds in att nominera och en utsedd beredningsgrupp inom Akademien utser pristagarna. Utdelas varje år, prissumma 50 000 kr var till pristagarna och 20 000 kr till skolbibliotek för inköp.

Foto: Pelle T Nilsson/SPA.

Donationspriser

Beskowska stipendiet
Enligt donationen: "Understöd åt någon ung, förtjent och obemedlad idkare av de lärdomsgrenar, som tillhöra Akademiens verksamhet.” Utdelas vart femte år, prissumma 50 000 kr (2019).

Björnstjernska priset
Enligt donationen: ”Som uppmuntran och belöning till någon framstående eller lovande författare inom de kunskapsgrenar som utgöra föremål för Akademiens verksamhet.” Utdelas vart femte år, prissumma 50 000 kr (2020).

Uno Lindgrens pris
Enligt donationen: ” för framstående vetenskaplig verksamhet som rör eller har anknyt­ning till något av föl­jande områden: svensk väghistoria främst avseende Halland och Västergötland, svenska ex libris beträffande kungahuset, katolsk missionshistoria i Sverige, lantbefolk­ning­ens historia i Falken­bergs­trakten och det forna grevskapet Läckö samt svensk-franska kulturförbindelser.” Utdelas varje år, prissumma 75 000 kr (2020).

Loubatska priset
Enligt donationen: ”för ett under de närmast förflutna 5 åren tryckt, och av Akademien för godt befunnet arbete rörande Amerikas arkeologi, etnografi, historia eller numismatik.” Utdelas vart femte år, prissumma 150 000 kr (2018).

Montelii pris
Enligt donationen: ”för ett förtjänstfullt arkeologiskt arbete, utgivet från trycket under de närmast förflutna fem åren.” Utdelas vart femte år, prissumma 50 000 kr (2018).

Warburgska priset
Enligt donationen: ”åt det bästa arbete, som under de tre föregående åren i Sverige utkommit i litteraturhistoria. Ingen i tjänst varande eller förutvarande professor i litteraturhistoria kan erhålla priset.” Utdelas vart tredje år, prissumman 50 000 kr (2019).

AKADEMIENS PRIS FÖR BERÖMVÄRD LÄRARGÄRNING INOM SKOLVÄSENDET 2021

År 2021 inriktat mot filosofi och psykologi, religionskunskap och klassiska språk:

Kerstin Ekholm, Fyrisskolan, Uppsala
Kerstin Ekholm, lärare i filosofi och psykologi, är en sann förvaltare av de gedigna ämneskunskapernas värde och betydelse för ungdomar nu och i deras framtid. Hon är en nyfiken förnyare som alltid och mångsidigt har sina elevers väl och ve i sikte.

Thérèse Halvarson Britton, Globala gymnasiet i Stockholm
Thérèse Halvarson Britton, lärare i svenska och religionskunskap, förenar ett stort och framsynt engagemang för religionskunskapsämnet i pedagogiskt utvecklingsarbete och kompetensutveckling för lärare med forskning och pedagogisk publicering i ämnet.

Ingvar Nilsson, Vasaskolan, Gävle
Ingvar Nilsson är en kreativ och entusiastisk lärare i latin, grekiska, engelska och människans språk, som uppskattas av sina elever inte minst för sin bildning. Dessutom bidrar han till att befrämja kunskaper i latin och grekiska genom kurser för vuxna inom ramen för studiecirklar.

Prissumman är 50 000 kr till vardera pristagare och 20 000 kr till respektive skolbibliotek.

PRISER FÖR FÖRTJÄNTA VETENSKAPLIGA ARBETEN 2021

teol.dr Katarina Pålsson, Lund för sin avhandling Negotiating Heresy: The Reception of Origen in Jerome’s Eschatological Thought. 2019.

fil.dr Nele Põldvere, Lund för sin avhandling What's in a dialogue? On the dynamics of meaning-making in English conversation. 2019.

Prissumman är 50 000 kr var.

PRISER FÖR FÖRTJÄNTA VETENSKAPLIGA ARBETEN 2020

fil.dr Chris de Bont, Stockholm, för hennes avhandling Modernisation and farmer-led irrigation development in Africa: a study of state-farmer interactions in Tanzania (2018).

fil.dr Isak Hyltén-Cavallius, Lund, för hans avhandling Den ofärdiga vetenskapen: Om krisen i svensk litteraturforskning och litteraturtolkningens villkor (2018).

fil.dr Agnes Malmgren, Lund, för hennes avhandling Efterklang/efterskalv: Minne, erkännande och solidaritet i Nowa Huta (2018).

Prissumman är 50 000 kr till var och en.

BJÖRNSTJERNSKA PRISET 2020

tilldelas professor Lennart Nordenfelt, för att han de senaste åren - utöver en inflytelserik produktion inom begreppsanalytisk filosofi och medicinsk etik - har givit originella bidrag till förståelsen av den nutida filosofins utveckling i Sverige.

Prissumman är 50 000 kr.

UNO LINDGRENS PRIS 2020

Professor Maria Walecka-Garbalinska, Stockholm.

Maria Walecka-Garbalinska har i sin forskning med olika perspektiv analyserat kulturkontakterna mellan Sverige och Frankrike och bidragit till att stimulera de vetenskapliga och kulturella förbindelserna mellan Sverige och Frankrike.

Prissumman är 75 000 kr.

AKADEMIENS PRIS FÖR BERÖMVÄRD LÄRARGÄRNING INOM SKOLVÄSENDET 2020

År 2020 inriktat mot moderna språk förutom svenska:

Kent Fredholm, Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad.

Kent Fredholm ställer höga krav på sina elever och ser alltid till den enskilde elevens bästa. Han arbetar metodiskt med elevernas språkinlärning och är föredömligt tydlig vad gäller pedagogiskt upplägg och struktur. Han är aktiv inom forskarutbildningen och när det gäller att försvara de moderna språken i dagens skola.

Petra Lindberg Hultén, Öckerö seglande gymnasieskola, Öckerö.

Petra Lindberg Hultén har med framgång utvecklat undervisningen i tyska. Hon väcker och bevarar ungdomars intresse för tyska språket genom att låta eleverna skapa poddar, läsa tysk litteratur och se tysk film. Genom sitt engagemang i Språklärarnas riksförbund visar hon att goda språkkunskaper skapar möjligheter till förståelse för olika kulturer.

Mia Smith, Vallhamraskolan 7-9, Sävedalen, Göteborg.

Mia Smith bedriver en varierad och innovativ undervisning. Hon är mycket uppskattad för såväl sina ämneskunskaper som sitt engagemang och arbetar outtröttligt för att stärka de moderna språkens ställning inom skolan. Som förstelärare driver hon ett viktigt utvecklingsarbete gällande bedömning utifrån Skolverkets allmänna råd.

Prissumman är 50 000 kr till pristagarna och 20 000 kr till skolornas bibliotek.

PRISER FÖR FÖRTJÄNTA VETENSKAPLIGA ARBETEN 2019

fil.dr Nikolaos Domazakis, Lund, för hans avhandling The neologisms in 2 Maccabees (2018).

fil.dr Karin Eriksson, Uppsala, för hennes avhandling Sensing Traditional Music Through Sweden's Zorn Badge: Precarious Musical Value and Ritual Orientation (2017).

fil.dr Kenneth Lindegren, Lund, för hans avhandling Osannolika händelser och den svenska realistiska romanen: ett estetiskt och existentiellt bekymmer (2016).

fil.dr Ljubica Miočević, Stockholm, för hennes avhandling Fantasiens morgonrodnad: En studie i Clas Livijns romaner (2017).Prissumman är 50 000 kr till var och en.

AKADEMIENS PRIS FÖR BERÖMVÄRD LÄRARGÄRNING INOM SKOLVÄSENDET 2019

för år 2019 inriktat mot historia

Eva Lindahl, De Geergymnasiet i Norrköping, för att hon har ett elevfokus utöver det vanliga. Hennes kreativa historieundervisning fångar, utmanar och utvecklar eleverna med varierade metoder som rollspel, digitala redskap och undersökande arbetssätt. Hon driver frågor om också demokrati och rättvisa, alltid med elevens bästa i fokus.

Prissumman är 50 000 kr till var och en jämte 20 000 kr till vardera skolas bibliotek.

WARBURGSKA PRISET 2019

fil.dr Eric Pudney, Lund, för avhandlingen Scepticism and Belief in English Witchcraft Drama, 1538–1681.Prissumman är 50 000 kr.

DET BESKOWSKA STIPENDIET 2019

fil.dr Elisa Rossholm, Stockholm, en skicklig och självständig forskare inom konstvetenskap som förtjänar stöd och uppmuntran.

Prissumman är 50 000 kr.

UNO LINDGRENS PRIS 2019

docent Mickaëlle Cedergren, Stockholm, för hennes betydande insatser rörande svensk-franska kulturförbindelser.

Prissumman är 75 000 kr.

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien