Kungl. Vitterhetsakademin

Kungliga vitterhetsakademien


 • Ett lärt samfund


  Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
 • Kulturmiljövård


  Bevarar och levandegör
 • Forskning och samverkan


  Främjar, stödjer och initierar
 • Bokutgivning


  Förmedlar och tillgängliggör

NYHETER


 • Övrigt

  Bildningsboxen belönad av Svensk Bokkonst

  Bildningsboxen är en av vinnarna av utmärkelsen Svensk Bokkonst 2022. 25 böcker från förra årets bokproduktion mottog Svensk Bokkonsts diplom vid prisutdelningen på Kungliga biblioteket den 24 oktober.

 • Publikationer

  Akademiens årsbok 2023

  Årsbok 2023 är här. Några av ämnena för de vetenskapliga artiklarna är Odysseus garderob, kulturarv i Antarktis, politisk polarisering, naturliga språk och artificiell intelligens. En författare frågar om morot eller piska är mest effektivt vid utbildning i främman...

 • Pressmeddelande

  Jubileumsåret 2023: Akademiens program

  H.M. Konungens 50 år på tronen firades den 15 september. Vitterhetsakademien firar Jubileumsåret 2023 och sin beskyddare med följande föredrag och seminarier: Gustaf VI Adolf och arkeologin, Vitterhetsakademien i det akademiska landskapet från 1700-talet till i dag ...

 • Publikationer

  Ny bok om religionsprofessorn Geo Widengren

  En stridbar professor och folkbildare med intresse för ridning och det militära. Religionshistorikern Geo Widengren hade under 1900-talet stort inflytande på ämnet religionshistoria och dess utveckling och popularisering, bland annat som medgrundare till flera inte...

 • Pressmeddelande

  Bokmässan 2023: Akademien på Forskartorget

  Akademiens program på Forskartorget lyfte fram tre aktuella titlar – biografin Geo Widengren. Stridbar professor i en föränderlig tid, den nya delen av Svensk trädgårdshistoria och antologin Med pennan i hand, om diplomaters berättelser. 2023 firade Forskartorget 2...

 • Övrigt

  8,4 miljoner till RAÄ och KB för digitisering av samlingar

  Vitterhetsakademien har tilldelat Riksantikvarieämbetet och Kungliga biblioteket 8,4 miljoner kronor för ett gemensamt forsknings- och digitiseringprojekt. I projektet kommer arkivhandlingar som speglar Riksantikvarieämbetets och Vitterhetsakademiens äldsta histori...

aktuella Utlysningar

Gästföreläsaranslag och Resestipendier

Välkommen att söka Gästföreläsaranslag (för att bjuda in internationella gästföreläsare), Resestipendier för disputerade forskare, Resestipendier för yngre forskare. Med utlysningarna vill Akademien stimulera internationella kontakter. Sista ansökningsdag är den 25 januari 2024.

Inom Bernadotteprogrammet 2024 utlyses upp till tre stipendier om 125 000 kr. Sista ansökningsdag är den 8 december 2023.

Jubileumsåret 2023

Under 2023 firas H.M. Konungens 50 år på tronen liksom 500-årsminnet av valet av Gustav Vasa till Sveriges kung. Med anledning av jubileet genomför tio nationella akademier och samfund föreläsningsserien Tio kungliga akademier i tid och rum. Vitterhetsakademien har dessutom genomfört ett antal andra aktiviteter under jubileumsåret: föredragen Gustaf VI Adolf och arkeologin och Gustav Vasa. 500 år av representation och reception samt divertissementet Om och av prinsar och prinsessor på Stjernsunds slott.

på gång

Onsdagkvällar på Vitterhetsakademiens bibliotek
Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek har öppen programverksamhet med föredrag och visningar i arkiv- och magasin som i vanliga fall inte är öppna för allmänheten. Sista tillfället för året är onsdagen den 13 december.

 • Våra kulturfastigheter

  Borgs by och Gråborg

  Borgs by i Algutsrums socken på Ölan d är en by med två kringbyggda gårdar och ladugårdar. Här finns Ölands största fornborg Gråborg och den medeltida kapellruinen S:t Knuts kapell .
  I byn bedrivs i dag traditionellt jordbruk där nötboskap och får håller betesmarkerna öppna. Besökaren kan uppleva det rika och levande kulturlandskapet bland annat genom de vandringsleder som går genom artrika hagmarker, slåtterängar och hassellundar.
  Kungl. Vitterhetsakademien förvärvade Borgs by på 1940-talet med syfte att sköta och bevara platsen samt hålla den tillgänglig för allmänheten. Då var huvuddelen av åkrarna igenväxta. Odlingslandskapet har därefter allteftersom återförts till sitt tidigare utseende och de gamla åkerytorna har tagits fram.
  Borgs by och Gråborg ligger 10 km öster om Färjestaden mellan Algutsrum och Norra Möckleby. • Våra kulturfastigheter

  Rettigska huset

  Det Rettigska huset tillhör Villastans första generation av bebyggelse. Huset byggdes som ett flerfamiljshus och är därmed den tidigaste avvikelsen från grundtanken om en villastad. Gatunamnet Villagatan är ett minne av att den nya stadsdelen kom att kallas Villastaden.
  Huset donerades på 1960-talet till Rettigska kulturstiftelsen, som förvaltas av Vitterhetsakademien.
  På 1870-talet fanns ett stort obebyggt område norr om Humlegården som ägdes av det privata bolaget AB Stockholms Byggnadsförening. På området ville man skapa något helt nytt och med inspiration från andra europeiska storstäder blev visionen att bygga en villastad, ”en oas i stenöknen”, bestående av enfamiljsvillor med trädgårdar omkring.  Men just Rettigska huset har inte en trädgård framför entrén som de flesta andra hus i området.
 • Våra kulturfastigheter

  Skånelaholms slott

  Skånelaholms slott uppfördes ca 1639–1643 av hovrättspresidenten Andreas Gyldenklou i tysk-nederländsk senrenässansstil, med fasad av tegel, men gårdens namn omnämns redan i ett köpebrev 1276, när Magnus Ladulås sålde egendomen till Skokloster. Slottet har inte haft så många olika ägare; den längsta perioden, från 1742 till 1918, ägdes Skånelaholm av bruksägarfamiljen Jennings. På 1890-talet putsades den ursprungliga tegelfasaden över och tillfördes rika fönsteromfattningar och dekorationer. I dag har slottet och flyglarna återfått färgsättningen från 1800-talets sista decennium.
  Herbert Rettig köpte slottet 1929. Han blev den siste private ägaren. 1962 donerade makarna Herbert och Ing-Marie Rettig slottet till Kungl. Vitterhetsakademien för att det skall ”bevaras i orubbat skick såsom kulturminnesmärke”. Slottet rymmer i dag möbler, konst, böcker och ett stort antal allmogeföremål som insamlades av familjen Rettig, som hade ett stort intresse för hembygdsvård. Ett materia medica-skåp från 1700-talet och en samling vagnar från 1800-talet hör också till slottets sevärdheter.
 • Våra kulturfastigheter

  Stensjö by

  Stensjö by är en oskiftad småländsk by med levande lant- och skogsbruk. I byn ligger boningshus och ladugårdar till flera gårdar fortfarande samlade som de gjorde på många håll i Småland innan laga skifte genomfördes under 1800-talet. Stensjö by är ett levande landskap med ett rikt biologiskt kulturarv, till exempel hamlade träd och artrika gräsmarker. 2020 ombildades byn till kulturreservat. Detta innebär ett stärkt framtida skydd för hela byn med dess byggnader, åkrar, ängar, hagmark och omfattande skogsområden.
  Skyddet för landskapet i Stensjö by förutsätter att landskapet fortsätter att brukas och hävdas. Landskapet är resultatet av generationers arbete med stenröjning, odling och ängsslåtter.

  Stensjö var från början namnet på en gård som finns omnämnd redan 1351. Namnet skrevs ursprungligen Steenzöö. Ortnamnet syftade troligen på den steniga kullen öster om den nuvarande byn som låg som en ö omgiven av Virån i öster och stråk av sanka ängar i väster. Den äldsta kartan över Stensjö från 1709 visar en gård på samma ställe som den nuvarande byn. 
 • Våra kulturfastigheter

  Stjernsunds slott


  Stjernsunds slott är beläget på en udde i sundet som förbinder sjön Alsen med Vättern. Slottet som är byggt i stram nyklassicistisk stil har sällsynt väl bevarade inredningar från 1850-talet då slottet ägdes av den kungliga familjen Bernadotte. Slottet och dess inventarier donerades av familjen Cassel till Kungl. Vitterhetsakademien på 1950-talet. 1965 förklarades slottet och parken som byggnadsminne.
  Godsets historia går tillbaka till 1600-talet då Johan Oxenstierna – därav namnet Stjernsund – lät uppföra en sätesgård som stod färdig 1664. 1785 köpte brukspatron Olof Burenstam godset och igångsatte en ståtlig nybyggnation. Det nya Stjernsund, med rena ljusputsade fasader och fyra magnifika kolonner vid ingången som enda utsmyckning, stod klart 1808. Likaså anlades en park i engelsk landskapsstil.

AKADEMIeNS ARBETE

uppdaterat 2022-12-20

Ledamöter som är aktuella med till exempel beviljade forskningsanslag, nya böcker, utmärkelser och priser: Hanna Bäck, Marianne Gullberg, Hans Kronning, Neil Price, Mats Roslund, Maarit Jänterä-Jareborg, Bo Lindberg, Peter Hedström, Neil Price, Jonas Tallberg, Elena Balzamo, Torsten Persson, Thure Stenström, Karin Helander, Anders Wästfelt, Gunnel Cederlöf, Stig Strömholm.

LÄS MER

uppdaterat 2023-04-04

Senast invalda ledamöter i Akademien är Karin Sennefelt, professor i historia vid Stockholms universitet, Stefan Helgesson, professor i engelska vid Stockholms universitet, Hanna Bäck, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet, Jonas Granfeldt, professor i franska med inriktning på språkvetenskap vid Lunds universitet, Joakim Nivre, professor i datorlingvistik vid Uppsala universitet, Anders Wästfelt, professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet.

Läs mer

uppdaterat 2020-10-05

Akademiens ledamöter kommer från de humanistiska, religionsvetenskapliga, rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga disciplinerna. Antalet arbetande ledamöter är cirka 120, flertalet av dem deltar i de månatliga plenarsammanträdena. Akademien har dessutom hedersledamöter, utländska ledamöter, svenska och utländska korresponderande ledamöter. Det totala antalet ledamöter är cirka 200.

Läs mer

uppdaterat 2023-10-25

Bokmässan 2023: Akademien på Forskartorget

Akademiens program på Forskartorget lyfte fram tre aktuella titlar – biografin Geo Widengren. Stridbar professor i en föränderlig tid, den nya delen av Svensk trädgårdshistoria och antologin Med pennan i hand, om diplomaters berättelser. 2023 firade Forskartorget 20 år och Vitterhetsakademien har varit en av finansiärerna sedan 2009.

fornvännen

I Fornvännen 2023:3 går Niklas Eriksson på djupet, bokstavligt talat, med Lojsta slott på Gotland för att hitta bevis på att det är fästet Gullborg som erövrades av Tyska Orden 1404. Christian Mühlenbock, Anna Lazarides och Anna Beckman presenterar nya arkeologiska undersökningar av vallfartskyrkan i Edleskog...

Läs mer

samarbeten och nätverk

Bildningsmagasinet Anekdot är ett samarbete mellan Vitterhetsakademien och Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet och är ett exempel på Akademiens forskningssamarbeten. Syftet med Anekdot är att sprida humanistisk, akademisk kunskap till en bred allmänhet. Forskartorget på Bokmässan, Forskarfredag, Vetenskap och Allmänhet, Litteraturbanken och Runverket är andra exempel på samarbeten där Akademien medverkar till kunskapsförmedling inom humaniora och samhällsvetenskap.

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien

Till toppen