Kungl. Vitterhetsakademin

Kungliga vitterhetsakademien


 • Ett lärt samfund


  Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
 • Kulturmiljövård


  Bevarar och levandegör
 • Forskning och samverkan


  Främjar, stödjer och initierar
 • Bokutgivning


  Förmedlar och tillgängliggör

NYHETER


 • Ledamöter

  Svenska Akademiens Stora pris till Stig Strömholm

  Vitterhetsakademiens ledamöter och tidigare presesar, Stig Strömholm och Anders Cullhed, prisades vid Svenska Akademiens högtidssammankomst den 20 december 2022 i Börshuset, Stockholm.

 • Övrigt

  Nya akademiforskare inom humaniora och samhällsvetenskap

  Vitterhetsakademien har utsett forskarna Gabriela Argüello, Sebastian Cöllen, John L. Huisman, Marios Iacovides och Gustav Zamore till akademiforskare inom områdena Rättsvetenskapen i klimatomställningen , Kognition – språk och estetik samt Medeltidsstudier – nytolk...

 • Publikationer

  Nordischer Weÿraúch – utgåva av exklusiv handskrift från 1690-talet

  Handskriften Nordischer Weÿraúch – i vackert blått sammetsband med silverdekorationer – skänktes till drottning Ulrika Eleonora d.ä. någon gång omkring 1690. Nordischer Weÿraúch. Ein exklusiver Geschenkband mit geistlicher Lyrik är den första vetenskapliga utgåvan ...

 • Publikationer

  Akademiens årsbok 2022

  Årsbok 2022 är här. Några av ämnena för de vetenskapliga artiklarna är berättarröst och pratglada protagonister i tysk 1500-talsprosa, vikingarna som företeelse och Lovisa Ulrikas akademi – alltså Vitterhetsakademien! En författare frågar hur vi kan förklara framvä...

aktuella Utlysningar

Vitterhetsakademien utlyser medel ur Lars Lawskis fond avseende konservering, underhåll och iståndsättning av svenska historiska byggnader och svenska byggnadsverk av stort kulturhistoriskt värde. Ansökningar om medel från 1 MSEK upp till 7 MSEK välkomnas. Sista ansökningsdag är den 20 februari 2023 kl. 15.00.

Vitterhetsakademien utlyser medel ur ett flertal fonder och stiftelser som öppnar den 1 februari.

på Gång

Stensjö by

Vernissage för utställningen Lin för livet på Oskarshamns konsthall lördagen den 28 januari. Trädgårdsmästare Frida Persson berättar om hur Stensjö by arbetar med lin.

läs mer

Skånelaholms slott

Skånelaholms slott söker guide till sommarsäsongen 2023.

Rosenhanesamlingens 200-årsjubileum firades med forskningssymposium

Det har precis gått 200 år sedan det Rosenhaneska donationsbrevet undertecknades, vilket innebar att viktiga delar av Schering Rosenhanes rika samlingar av böcker och planscher kom att överföras till Vitterhetsakademiens bibliotek. För att högtidlighålla jubileet anordnades den 15 december ett öppet symposium vid Riksantikvarieämbetet, med inbjudna talare från Stockholm, Uppsala, Lund och Jyväskylä.

 • Våra kulturfastigheter

  Borgs by och Gråborg

  Borgs by i Algutsrums socken på Ölan d är en by med två kringbyggda gårdar och ladugårdar. Här finns Ölands största fornborg Gråborg och den medeltida kapellruinen S:t Knuts kapell .
  I byn bedrivs i dag traditionellt jordbruk där nötboskap och får håller betesmarkerna öppna. Besökaren kan uppleva det rika och levande kulturlandskapet bland annat genom de vandringsleder som går genom artrika hagmarker, slåtterängar och hassellundar.
  Kungl. Vitterhetsakademien förvärvade Borgs by på 1940-talet med syfte att sköta och bevara platsen samt hålla den tillgänglig för allmänheten. Då var huvuddelen av åkrarna igenväxta. Odlingslandskapet har därefter allteftersom återförts till sitt tidigare utseende och de gamla åkerytorna har tagits fram.
  Borgs by och Gråborg ligger 10 km öster om Färjestaden mellan Algutsrum och Norra Möckleby. • Våra kulturfastigheter

  Rettigska huset

  Det Rettigska huset tillhör Villastans första generation av bebyggelse. Huset byggdes som ett flerfamiljshus och är därmed den tidigaste avvikelsen från grundtanken om en villastad. Gatunamnet Villagatan är ett minne av att den nya stadsdelen kom att kallas Villastaden.
  Huset donerades på 1960-talet till Rettigska kulturstiftelsen, som förvaltas av Vitterhetsakademien.
  På 1870-talet fanns ett stort obebyggt område norr om Humlegården som ägdes av det privata bolaget AB Stockholms Byggnadsförening. På området ville man skapa något helt nytt och med inspiration från andra europeiska storstäder blev visionen att bygga en villastad, ”en oas i stenöknen”, bestående av enfamiljsvillor med trädgårdar omkring.  Men just Rettigska huset har inte en trädgård framför entrén som de flesta andra hus i området.
 • Våra kulturfastigheter

  Skånelaholms slott

  Skånelaholms slott uppfördes ca 1639–1643 av hovrättspresidenten Andreas Gyldenklou i tysk-nederländsk senrenässansstil, med fasad av tegel, men gårdens namn omnämns redan i ett köpebrev 1276, när Magnus Ladulås sålde egendomen till Skokloster. Slottet har inte haft så många olika ägare; den längsta perioden, från 1742 till 1918, ägdes Skånelaholm av bruksägarfamiljen Jennings. På 1890-talet putsades den ursprungliga tegelfasaden över och tillfördes rika fönsteromfattningar och dekorationer. I dag har slottet och flyglarna återfått färgsättningen från 1800-talets sista decennium.
  Herbert Rettig köpte slottet 1929. Han blev den siste private ägaren. 1962 donerade makarna Herbert och Ing-Marie Rettig slottet till Kungl. Vitterhetsakademien för att det skall ”bevaras i orubbat skick såsom kulturminnesmärke”. Slottet rymmer i dag möbler, konst, böcker och ett stort antal allmogeföremål som insamlades av familjen Rettig, som hade ett stort intresse för hembygdsvård. Ett materia medica-skåp från 1700-talet och en samling vagnar från 1800-talet hör också till slottets sevärdheter.
 • Våra kulturfastigheter

  Stensjö by

  Stensjö by är en oskiftad småländsk by med levande lant- och skogsbruk. I byn ligger boningshus och ladugårdar till flera gårdar fortfarande samlade som de gjorde på många håll i Småland innan laga skifte genomfördes under 1800-talet. Stensjö by är ett levande landskap med ett rikt biologiskt kulturarv, till exempel hamlade träd och artrika gräsmarker. 2020 ombildades byn till kulturreservat. Detta innebär ett stärkt framtida skydd för hela byn med dess byggnader, åkrar, ängar, hagmark och omfattande skogsområden.
  Skyddet för landskapet i Stensjö by förutsätter att landskapet fortsätter att brukas och hävdas. Landskapet är resultatet av generationers arbete med stenröjning, odling och ängsslåtter.

  Stensjö var från början namnet på en gård som finns omnämnd redan 1351. Namnet skrevs ursprungligen Steenzöö. Ortnamnet syftade troligen på den steniga kullen öster om den nuvarande byn som låg som en ö omgiven av Virån i öster och stråk av sanka ängar i väster. Den äldsta kartan över Stensjö från 1709 visar en gård på samma ställe som den nuvarande byn. 
 • Våra kulturfastigheter

  Stjernsunds slott


  Stjernsunds slott är beläget på en udde i sundet som förbinder sjön Alsen med Vättern. Slottet som är byggt i stram nyklassicistisk stil har sällsynt väl bevarade inredningar från 1850-talet då slottet ägdes av den kungliga familjen Bernadotte. Slottet och dess inventarier donerades av familjen Cassel till Kungl. Vitterhetsakademien på 1950-talet. 1965 förklarades slottet och parken som byggnadsminne.
  Godsets historia går tillbaka till 1600-talet då Johan Oxenstierna – därav namnet Stjernsund – lät uppföra en sätesgård som stod färdig 1664. 1785 köpte brukspatron Olof Burenstam godset och igångsatte en ståtlig nybyggnation. Det nya Stjernsund, med rena ljusputsade fasader och fyra magnifika kolonner vid ingången som enda utsmyckning, stod klart 1808. Likaså anlades en park i engelsk landskapsstil.

AKADEMIeNS ARBETE

uppdaterat 2022-12-20

Ledamöter som är aktuella med till exempel beviljade forskningsanslag, nya böcker, utmärkelser och priser:Stig Strömholm, Anders Cullhed, Sten Åke Nilsson, Mats Malm, Janken Myrdal, Anders Piltz, Claes Gejrot, Jan von Bonsdorff, Eva Rystedt, Marianne Gullberg, Peter Gillgren, Lennart Elmevik, Henrik Meinander, François-Xavier Dillmann, Anne-Marie Leander Touati, Hans Kronning, Lars-Gunnar Larsson, Elisabeth Rynning.

LÄS MER

uppdaterat 2022-11-11

Senast invalda ledamöter i Akademien är Hanna Bäck, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet, Jonas Granfeldt, professor i franska med inriktning på språkvetenskap vid Lunds universitet, Joakim Nivre, professor i datorlingvistik vid Uppsala universitet, Anders Wästfelt, professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet, Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet, Jens Rydgren, professor i sociologi vid Stockholms universitet.

Läs mer

uppdaterat 2020-10-05

Akademiens ledamöter kommer från de humanistiska, religionsvetenskapliga, rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga disciplinerna. Antalet arbetande ledamöter är cirka 120, flertalet av dem deltar i de månatliga plenarsammanträdena. Akademien har dessutom hedersledamöter, utländska ledamöter, svenska och utländska korresponderande ledamöter. Det totala antalet ledamöter är cirka 200.

Läs mer

uppdaterat 2022-10-25

Bokmässan: Akademien på Forskartorget

Akademiens programpunkter på årets Forskartorg lyfte fram tre aktuella titlar – om den akademiska avhandlingens historia, konsthistorikern Felix Horb och föreställningar av ras i Sverige under 200 år. Vitterhetsakademien är tillsammans med Riksbankens Jubileumsfond huvudarrangör av Forskartorget.

tidigare Seminarieserie: Akademierna och musiken

Seminarieserien Akademierna och musiken var ett samarbete mellan samtliga kungliga akademier med anledning av att Kungl. Musikaliska Akademien firade 250 år och musikens år 2021. Varje akademi bjöd under året på varsin föreläsning på temat musik utifrån sin egen horisont. Vitterhetshetsakademiens bidrag var arbetande ledamot Lars Berglunds föredrag 2 500 år av musikaliskt kulturarv: från Sapfo till KVAST som genomfördes den 11 december. Föredraget och samtliga inspelade föredrag i seminarieserien finns att se här.

fornvännen

I Fornvännen 2022:3 djupdyker Fredrik Larsson i resultaten från de senaste årens utgrävningar av järnåldersbebyggelsen i Gamla Uppsala och Fyrislund. Husens storlekar och gårdarnas sammansättningar från förromersk järnålder till och med vendeltid avslöjar mycket om förändringar i samhällsorganisationen över tid. Anna Blennow och Alessandro Palumbo tittar närmare på utvecklingen av skriftliga traditioner vid övergången från runor till latin i det tidigmedeltida Västergötland. Båda traditioner har intressant nog levt kvar sida vid sida...

Läs mer

vitterhetsakademiens högtidssammankomst 2022

uppdaterat 2022-03-28

På programmet står hälsningsord av Akademiens preses Peter Gillgren, Akademiens årsberättelse av ständige sekreteraren Karin Helander, utdelning av Akademiens priser och medaljer, musikunderhållning samt föredrag av professor Maria Ågren.

Föredrag av professor Maria Ågren

Föredraget Att tilltala överheten. Suppliker som kulturarv och källa till kunskap med Akademiens arbetande ledamot Maria Ågren, professor i historia, Uppsala universitet vid Kungl. Vitterhetsakademiens högtidssammankomst 2022.

samarbeten och nätverk

Bildningsmagasinet Anekdot är ett samarbete mellan Vitterhetsakademien och Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet och är ett exempel på Akademiens forskningssamarbeten. Syftet med Anekdot är att sprida humanistisk, akademisk kunskap till en bred allmänhet. Forskartorget på Bokmässan, Forskarfredag, Vetenskap och Allmänhet, Litteraturbanken och Runverket är andra exempel på samarbeten där Akademien medverkar till kunskapsförmedling inom humaniora och samhällsvetenskap.

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien

Till toppen